Μελλοντικές δαπάνες παθόντος, αποζημίωση λόγω τραυματισμού.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 929 ΑΚ ο παθών, πέραν των άλλων, δικαιούται, εξ αιτίας του τραυματισμού του, αποζημίωσης για ότι θα στερείται στο μέλλον, ή θα ξοδεύει επί πλέον, λόγω της αύξησης των δαπανών του.

Οι δαπάνες αυτές μπορούν να αποτελούν μέλλουσα θετική ζημία, στην οποία μεταξύ άλλων υπάγεται και η πρόσληψη οικιακής βοηθού, για ορισμένο διάστημα κατά το οποίο αναμένεται με πιθανότητα και κατά την συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ότι ο παθών αδυνατεί ή δυσχεραίνεται να επιμεληθεί του εαυτού του, λόγω του τραυματισμού του. Οι δαπάνες αυτές συνήθως γίνονται για τον περιορισμό ή την ελάφρυνση των δυσμενών συνεπειών που παραμένουν στον παθόντα και μετά την αποκατάσταση της σωματικής του βλάβης.

Κατά κανόνα η ζημία του παθόντος συνίσταται στην υπάρχουσα ανάγκη για την πραγματοποίηση της δαπάνης και όχι στην ίδια την πραγματοποίηση της. Συνεπώς, έστω και αν αυτός δεν αναλώσει την αποζημίωση που εισπράττει για την ικανοποίηση των σχετικών αναγκών του, δεν υποχρεούται να την αποδώσει ούτε θεωρείται ότι πλουτίζει αδικαιολόγητα σε βάρος του υπόχρεου της αποζημίωσης (ΕφΠειρ 509/2007).