Α. Κατά το άρθρο 928 εδ. β ΑΚ, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, ο υπαίτιος υποχρεούται να αποζημιώσει εκείνον που κατά νόμο είχε δικαίωμα να απαιτήσει από το θύμα διατροφή, ή παροχή υπηρεσιών.

Β. Η απορρέουσα από την διάταξη του άρθρου 928 εδ. β ΑΚ αξίωση αποζημίωσης έχει άμεση σχέση με την αξίωση διατροφής, γιατί τόσο η γέννηση του σχετικού δικαιώματος, όσο και το οφειλόμενο ποσό προσδιορίζομαι από τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ για την διατροφή ανιόντων - κατιόντων, που όφειλε το θύμα σε εκείνον που ζητά αποζημίωση από τον υπεύθυνο για τη θανάτωση του υπόχρεου διατροφής.

Γ. Οι γονείς έχουν κοινή υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους ανάλογα με τις δυνάμεις τους, και το ανήλικο τέκνο έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του, εφ όσον δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και λοιπές βιοτικές συνθήκες, ενόψει και των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής του (ΑΠ 823/2000).

Δ. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση της ανάγκες του τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες τη ζωής του και περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για την συντήρησή του έξοδα και επιπλέον έξοδα για την ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευσή του. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβίωσης, που ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη εκπαίδευσης, ή την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση του υποχρέου.

Ε. Η μητέρα που δεν εργάζεται επαγγελματικά εκπληρώνει την υποχρέωση παροχή διατροφής στα ανήλικα τέκνα της με τις φροντίδες και περιποιήσεις της, οι οποίες αποτιμώνται σε χρήμα για να υπολογιστεί το ποσό της διατροφής, που της αναλογεί για την παροχή της διατροφής (ΑΠ 72/2020).

ΣΤ. Για τον προσδιορισμό της λαμβάνονται υπ όψιν η πιθανή διάρκεια της ζωής του θύματος και του δικαιούχου και η πιθανή εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης (ΑΠ 1361/2010, ΑΠ 925/2004).

Ζ. Στοιχεία θεμελιωτικά του δικαιώματος διατροφής τέκνου, τα οποία πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ. 1α ΚΠολΔ, να περιέχονται στη σχετική αγωγή για το ορισμένο αυτής, είναι α) η αδυναμία του τέκνου να διατρέφει τον εαυτό του, τα εισοδήματα του, ή την περιουσία του, β) τα περιουσιακά στοιχεία εκάστου γονέα και γ) το χρηματικό ποσό που χρειάζεται το τέκνο για την διατροφή του.

Η. Ο εναγόμενος προς καταβολή ολόκληρου του ποσού της διατροφής δύναται να επικαλεσθεί, κατ' ένσταση (άρθρο 262 ΚΠολΔ), ότι και ο άλλος γονέας είχε  την οικονομική δυνατότητα να καλύψει μέρος της διατροφής του τέκνου. Την ένσταση αυτή το δικαστήριο δεν την εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως (ΑΠ 1322/2013, ΑΠ 204/2010, ΑΠ 1388/2009, ΑΠ 124/2017).