Κατά δε την διάταξη του άρθρου 930 Α.Κ., η αποζημίωση των άρθρων 928 και 929 ΑΚ, που αναφέρεται στο μέλλον, καταβάλλεται σε χρηματικές δόσεις κατά μήνα. Όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, η αποζημίωση μπορεί να επιδικασθεί σε κεφάλαιο εφ' άπαξ.

Α. Από την διάταξη αυτή συνάγεται, ότι η αποζημίωση των άρθρων 928, 929 ΑΚ, η οποία αναφέρεται στο μέλλον, δηλαδή η αποζημίωση για στέρηση διατροφής ή υπηρεσιών και αυτή για απώλεια εισοδήματος ή στέρηση υπηρεσιών, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου ή βλάβης της υγείας ή του σώματος προσώπου, καταβάλλεται κατά κανόνα σε χρηματικές δόσεις κατά μήνα. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να επιδικασθεί σε κεφάλαιο εφ' άπαξ, αν το ζητήσει ο δικαιούχος και συντρέχει σπουδαίος λόγος προς τούτο, τα περιστατικά του οποίου πρέπει αυτός να επικαλεσθεί με την αγωγή του.

Β. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ότι υπάρχει, όταν η εφάπαξ καταβολή της αποζημίωσης μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα του δικαιούχου αυτής, όπως είναι, η επείγουσα ανάγκη αξιοποίησης του κεφαλαίου της αποζημίωσης, η οικονομική δυσπραγία ενόψει των αυξημένων εξόδων για την αντιμετώπιση της κατάστασης της υγείας του, ή συντρέχουν δυσμενείς προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι στην πλευρά του υπόχρεου της αποζημίωσης (π.χ. επικείμενη πτώχευση, αναξιόχρεο κ.λπ.)

Γ. Γενικόλογες αναφορές ότι με την εφάπαξ καταβολή εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα του ενάγοντος- παθόντος, όπως ότι υπάρχει από μέρους του αληθής πρόθεση δημιουργίας οικογένειας, απόκτησης ιδιόκτητης στέγης και δημιουργίας επιχείρησης, δεν επαρκούν για την διαπίστωση της συνδρομής του σπουδαίου λόγου,  εφ όσον δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένα περιστάσεις βάσει των οποίων μπορεί να διαπιστωθεί ότι η εφάπαξ επιδίκαση εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα του παθόντος- ενάγοντος.

Δ. Τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για την πληρότητα της αιτιολογίας της δικαστικής απόφασης, αναφορικά με το ουσιώδες ζήτημα του  σπουδαίου λόγου και η έλλειψή τους καθιστά την απόφαση αναιρετέα με την από το άρθρο 559 αριθμ. 19 ΚΠολΔ πλημμέλεια της εκ πλαγίου παραβίασης των διατάξεων των άρθρων 298 και 930 εδ. α' ΑΚ, και 929 ΑΚ ((ΑΠ 1060/2015, ΑΠ 2017/2014, ΑΠ 1140/2015, ΑΠ 206/2020).