Ανακοίνωση τροχαίου ατυχήματος στον ασφαλιστή.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 πδ 237/1986, ο λήπτης της ασφάλισης, ή ο ασφαλισμένος, υποχρεούνται να δηλώνουν στον ασφαλιστή κάθε ατύχημα που αφορά το ασφαλισμένο αυτοκίνητο όχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ εργάσιμων ημερών, αφ ότου έλαβαν γνώση του ατυχήματος.

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για τον περιορισμό της ζημίας και να παρέχει στον ασφαλιστή κάθε πληροφορία και έγγραφο που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο. Ομοίως, υποχρεούται να παρέχει στον ασφαλιστή, εφ όσον του ζητηθεί, κάθε άλλη πληροφορία και έγγραφο που είναι στη διάθεσή του και κρίνονται αναγκαία στο πλαίσιο δίκης την οποία διεξάγει, ή προτίθεται να διεξαγάγει, ο ασφαλιστής.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων ο λήπτης της ασφάλισης, ή ο ασφαλισμένος, μπορεί να υποχρεωθούν, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, να καταβάλουν στον ασφαλιστή αποζημίωση μέχρι του ποσού 2.000 ευρώ.