Αναγωγή ασφαλιστή κατά  μεθυσμένου οδηγού.

Η ασφαλιστική εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαιτίου οδηγού, που κατά τον χρόνο του ατυχήματος βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ή τοξικών ουσιών, ως και κατά των κληρονόμων του σε περίπτωση αποβίωσής του, οι οποίοι ευθύνονται διαιρετά ανάλογα με το ποσοστό τους στην κληρονομία.

Το δικαίωμα αναγωγής της ασφαλιστικής εταιρίας ασκείται με αυτοτελή αγωγή μετά την καταβολή της αποζημίωσης στους ζημιωθέντες, ή με παρεμπίπτουσα αγωγή, η οποία συνεκδικάζεται με την κύρια αγωγή αποζημίωσης πριν από την καταβολή της αποζημίωσης κατ' άρθρο 69 παρ. 1ε ΚΠολΔ. Η παρεμπίπτουσα αγωγή αφορά αξίωση της ασφαλιστικής εταιρίας υπό αίρεση και επομένως πριν από την καταβολή της αποζημίωσης η ασφαλιστική εταιρία δεν έχει ληξιπρόθεσμη αξίωση κατά των παρεμπιπτόντως εναγομένων.

Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναγωγής της ασφαλιστικής εταιρίας κατά των εξ αδιαθέτου κληρονόμων του υπαιτίου οδηγού, αν δεν καταβλήθηκε στον παθόντα η αποζημίωση που οφείλεται, η απαίτηση της ασφαλιστικής εταιρίας κατά των εξ αδιαθέτου κληρονόμων δεν είναι ληξιπρόθεσμη και δεν δύναται να προταθεί σε συμψηφισμό (άρθρο 440 ΑΚ).

Επιπλέον, εφ όσον δεν εκπληρώθηκε η υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας σε καταβολή στον παθόντα της αποζημίωσης που οφείλεται, δεν επέρχεται η από την διάταξη του άρθρου 486 ΑΚ απόσβεση λόγω σύγχυσης, γιατί η σύγχυση ενεργεί  υποκειμενικά και δεν ενεργεί υπέρ ή κατά των λοιπών συνοφειλετών (ΑΠ 208/2012).