Από τις διατάξεις των άρθρων 297-298 ΑΚ συνάγεται ότι σε περίπτωση καταστροφής οχήματος, η ζημία συνίσταται στην αξία αυτού, το ποσό της οποίας αποτελεί και την επιδικαστέα στον κύριο του οχήματος αποζημίωση.  

Η αναγραφή της ολοκληρωτικής καταστροφής του οχήματος και της αξίας του κατά το χρόνο της καταστροφής αρκούν για την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής περί αποζημίωσης κατά την έννοια του άρθρου 216 ΚΠολΔ.

Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται οι προηγηθείσες σε αυτό επί μέρους βλάβες, η δαπάνη αποκατάστασης αυτών, ο τύπος του οχήματος, το έτος κατασκευής και κυκλοφορίας του, ο κυβισμός και η κατάστασή του κατά το χρόνο του ατυχήματος, γιατί τα στοιχεία αυτά δεν ανάγονται στην ιστορική βάση της αγωγής και μπορούν να προκύψουν από τις αποδείξεις (AΠ 1046/2011, ΕφΛαρ 279/2015).