Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 237/1986 περί κωδικοποίησης των διατάξεων του Ν. 489/1976 και του Ν. 4261/2014

Α. Η ασφάλιση οχήματος μπορεί να λυθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών οποτεδήποτε.

Β. Ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος / μπορούν να καταγγέλλουν την σύμβαση οποτεδήποτε με γραπτή δήλωση, η οποία επιδίδεται στην ασφαλιστική εταιρία, ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτήν διαμεσολαβητή, επί αποδείξει.

Γ. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη επέρχονται άμεσα με την παρέλευση αυτής στην εταιρία.

Δ. Η ασφαλιστική εταιρία μπορεί με επιστολή της να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο / βαρυνομένη με την απόδειξη της παράβασης.

Ε. Με την δήλωση της καταγγελίας από την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία απευθύνεται στον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένο / με συστημένη επιστολή, ή επί αποδείξει, πρέπει γνωστοποιείται ότι η μη συμμόρφωσή του προς τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας επιφέρει την λύση της σύμβασης. Η επιστολή αποστέλλεται στη διεύθυνση της κατοικίας, ή διαμονής, του λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένου / που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΣΤ. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ασφάλισης, μετά την 30η μέρα από την αποστολή της σχετικής επιστολής καταγγελίας της σύμβασης, η ασφαλιστική εταιρεία ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Ζ. Μετά την πάροδο 16 ημερών από την γνωστοποίηση εκ μέρους του ασφαλιστή της ακύρωσης / λύσης / λήξης / αναστολής της σύμβασης στο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου, το όχημα θεωρείται ανασφάλιστο.

Η. Κατά του ζημιωθέντος τρίτου, η ακύρωση / λύση / λήξη / αναστολή / της ασφαλιστικής σύμβασης, μπορεί να αντιταχθούν, μόνο εάν το ατύχημα συνέβη μετά πάροδο (16) ημερών από την γνωστοποίηση εκ μέρους του ασφαλιστή, της ακύρωσης / λύσης / λήξης / αναστολής / της σύμβασης στο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου.