Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 ΠΚ όποιος εν γνώσει καταμηνύει άλλον ψευδώς, ή αναφέρει για αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη, ή πειθαρχική παράβαση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.

Στοιχεία του εγκλήματος της ψευδούς καταμήνυσης είναι

α) η καταμήνυση, ή ανακοίνωση, ή αναφορά με κάθε τύπο προφορικής ή γραπτής αναγγελίας, αν πρόκειται για αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως, ή για πειθαρχικό αδίκημα,

β) η καταμήνυση να έγινε ενώπιον της αρχής,

γ) η καταμήνυση να αναφέρεται σε τέλεση από άλλον αξιόποινης πράξης, ή πειθαρχικής παράβασης,

δ) η καταμήνυση να είναι ψευδής,  

ε) ο δόλος του δράστη, που συνίσταται στη γνώση του κατά το χρόνο της καταμήνυσης, ότι το περιεχόμενο της καταγγελίας του είναι αναληθές και ότι αφορά αξιόποινη πράξη, ή πειθαρχική παράβαση,

στ) στη θέληση του να περιέλθει η αναφορά στην αρχή και

ζ) στο σκοπό του να κινηθεί η ποινική, ή πειθαρχική διαδικασία, αδιάφορο αν ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε