Σύμφωνα με το άρθρα 104Α και 105Α του νέου Ποινικού Κώδικα, ως ισχύει μετά την τροποποίησή με τον ν. 4855/2021  

Α. Σε ποινές φυλάκισης έως 3 έτη, όπου δεν συντρέχει περίπτωση αναστολής εκτέλεσης της ποινής υπό όρο (άρθρο 99) η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 81), εκτός αν το δικαστήριο κρίνει, με ειδική αιτιολογία, ότι αυτή δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση άλλων εγκλημάτων (άρθρο 104Α).

Σημείωση 1

Η μετατροπή δεν είναι εφικτή, αν ο καταδικασθείς δεν συναινεί, ή δεν είναι παρών στην δίκη. Αν ο καταδικασθείς δεν είναι παρών στην δίκη, μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή της ποινής του σε παροχή κοινωφελούς εργασίας με αυτοτελή αίτηση.

Σημείωση 2

Κάθε ημέρα φυλάκισης δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες από (2) ώρες κοινωφελούς εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της κοινωφελούς εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (1.500) ώρες, ούτε να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των (3) ετών.

Β. Σε ποινές φυλάκισης από 3 έτη έως 5 έτη, μπορεί, με δήλωση του καταδικασθέντος στο δικαστήριο, να μετατραπεί το υπόλοιπο της ποινής έως τον χρόνο της υπό όρο απόλυσης, σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, αφού θα έχει εκτίσει πραγματικά το ένα δέκατο αυτής (άρθρο 105Α).

Σημείωση 3

Το Δικαστήριο, μετατρέπει την ποινή, εν όλω ή εν μέρει, εκτός αν με ειδική αιτιολογία κρίνει ότι η βαρύτητα της πράξης, οι συνθήκες τέλεσής της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του καταδικασθέντος, καθιστούν απολύτως αναγκαία την έκτιση της ποινής στο κατάστημα κράτησης για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκλημάτων.

Σημείωση 4

Για τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, κάθε μήνας φυλάκισης αντιστοιχεί σε (40) ώρες κοινωφελούς εργασίας.