Σύμφωνα το άρθρο 377 ΠΚ,  ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 ν. 4947/2022, όποιος από ανάγκη για άμεση χρήση, ή ανάλωση, κλέβει ξένο κινητό πράγμα (άρθρο 372 ΠΚ), ή το ιδιοποιείται (αν είχε προηγουμένως περιέλθει στην κατοχή του (άρθρο 375 παρ.1 ΠΚ), το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.

Σημείωση

Η αξία του αντικειμένου της κλοπής δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης της κλοπής. Αν  υποβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας αυτοτελής ισχυρισμός ότι το αντικείμενο της κλοπής είναι ευτελούς αξίας, που οδηγεί σύμφωνα με το άρθρο 377 ΠΚ, στην επιεική, μεταχείριση του δράστη, ανακύπτει υποχρέωση για ειδική αιτιολόγηση της κρίσεως του δικαστηρίου, αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ή όχι αυτοτελούς αξίας (ΑΠ 664/2017).

Σημείωση

Αν ο δράστης επεδίωκε κλοπή κανονικής αξίας και πέτυχε αφαίρεση πράγματος ευτελούς αξίας, θα πρέπει να δικαστεί για τελειωμένη προνομιούχα (ευτελούς αξίας) κλοπή (άρθρο 377 Π.Κ.), η οποία και είναι τελειωμένο και συνεπώς αντικειμενικά βεβαιωμένο εγκληματικό μέγεθος, ενώ η συνυπάρχουσα απόπειρα κλοπής βασικής μορφής θα ληφθεί υπόψη στην επιμέτρηση της ποινής, μέσα στα πλαίσια του άρθρου 377 Π.Κ., (ΤρΠλημ Λαρίσης 6591/2003).