Σύμφωνα με την  διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του νέου ΠΚ, όποιος εν γνώσει καταμηνύει άλλον ψευδώς, ή αναφέρει γι’ αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη, ή πειθαρχική παράβαση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον (2) και χρηματική ποινή.

Για την θεμελίωση του εγκλήματος της ψευδούς καταμήνυσης απαιτείται α) να έγινε μήνυση, ή ανακοίνωση με οποιονδήποτε τρόπο σε αρχή ότι τελέσθηκε από άλλον αξιόποινη πράξη, ή πειθαρχική παράβαση,

β) το περιεχόμενο της μήνυσης ή ανακοίνωσης να είναι αντικειμενικώς ψευδές 

γ) ο μηνύσας, ή ανακοινώσας, να είχε γνώση ότι είναι ψευδές και

δ) να έκανε τη μήνυση, ή ανακοίνωση, με σκοπό να προκληθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη σε βάρος εκείνου που καταμηνύεται, χωρίς να απαιτείται και πραγμάτωση του σκοπού αυτού (ΑΠ 319/2019).