Από τις διατάξεις των άρθρων 362 και 363 του νέου ΠΚ προκύπτει, ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον (3) μηνών και χρηματική ποινή, αν δε η πράξη τελέστηκε δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο, ή μέσω του διαδικτύου, με φυλάκιση τουλάχιστον (6) μηνών και χρηματική ποινή, απαιτείται

α) ισχυρισμός, ή διάδοση, από τον υπαίτιο, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλον γεγονότος, που θα μπορούσε, να βλάψει την τιμή, ή την υπόληψή του,

β) το γεγονός αυτό να είναι ψευδές και ο δράστης, να τελεί σε γνώση της αναληθείας και

γ) δόλια προαίρεση, η οποία περιλαμβάνει τη γνώση του δράστη, ότι το ισχυριζόμενο, ή διαδιδόμενο, γεγονός είναι πρόσφορο, να βλάψει την τιμή, ή την υπόληψη του άλλου και τη θέληση να ισχυρισθεί, ή διαδώσει, αυτό το βλαπτικό γεγονός.

Για την υποκειμενική θεμελίωση του εγκλήματος, απαιτείται άμεσος δόλος, συνιστάμενος στην ηθελημένη ενέργεια του ισχυρισμού ή της διάδοσης ενώπιον του τρίτου του ψευδούς γεγονότος εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές και δύναται να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του άλλου και δεν αρκεί απλός δόλος. ΑΠ 85/2019

Σημείωση 1

Αν ο δράστης δεν γνώριζε το ψευδές του γεγονότος, που ισχυρίστηκε, ή διέδωσε, ή είχε για αυτό αμφιβολίες, δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, παραμένει όμως η απλή δυσφήμηση, η οποία είναι δυνατόν να διαπραχθεί και όταν δεν κατονομάζεται το πρόσωπο που δυσφημίστηκε, υποδηλώνεται όμως από το σύνολο του περιεχομένου προφορικού ή γραπτού λόγου, η οποία τιμωρείται, κατ άρθρο 362 ΠΚ,  με φυλάκιση έως (1) έτος,  ή χρηματική ποινή, αν δε η πράξη τελέστηκε δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο, ή μέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως (3) έτη, ή χρηματική ποινή.

Σημείωση 2

Ως γεγονός νοείται κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου, που ανάγεται στο παρελθόν ή στο παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό απόδειξης, καθώς και κάθε συγκεκριμένη σχέση, ή συμπεριφορά, αναφερόμενη στο παρελθόν, ή στο παρόν, που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια (ΑΠ 533/2010, ΑΠ 81/2020).