Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 361 του νέου ΠΚ προκύπτει ότι, όποιος προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο, ή με έργο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και δεν πρόκειται για δυσφήμηση των άρθρων 362 και 363 ΠΚ, τιμωρείται με φυλάκιση έως (6) μήνες, ή χρηματική ποινή, αν δε η πράξη τελέστηκε δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο, ή μέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως (1) έτος, ή χρηματική ποινή.

Α. Για την στοιχειοθέτηση της αξιόποινης πράξης της εξύβρισης απαιτείται να διατυπωθούν από τον δράστη, γραπτώς ή προφορικώς, για κάποιον άλλον λέξεις ή φράσεις, που κατά κοινή αντίληψη περιέχουν, είτε αμφισβήτηση της ηθικής και κοινωνικής αξίας του προσώπου του, είτε περιφρόνηση για αυτόν από τον δράστη, ο οποίος γνωρίζει ότι με μία τέτοια ενέργεια προσβάλλει την τιμή του άλλου.

Β. Στην εξύβριση ο όρος τιμή λαμβάνεται με ευρεία έννοια και σημαίνει την αξίωση όπως το άτομο μη τυγχάνει από κάποιον άλλον αρνητικής αξιολογικής κρίσης, ή μεταχείρισης τέτοιας, που δηλώνει έλλειψη εκτίμησης του δράστη προς τον παθόντα σχετικά με την συνολική ηθική και κοινωνική του αξία.

Σημείωση

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 367 ΠΚ προκύπτει ότι ο άδικος χαρακτήρας της πράξης του άρθρου 361 ΠΚ αίρεται, όταν α) η προσβλητική της τιμής ή της υπόληψης εκδήλωση του δράστη αφορά δυσμενείς κρίσεις για επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές εργασίες, ή β) οι δυσμενείς εκφράσεις περιέχονται σε έγγραφο δημόσιας αρχής, για αντικείμενα που ανάγονται στον κύκλο της υπηρεσίας της, ή γ) γίνονται για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, ή για την άσκηση νόμιμης εξουσίας, ή δ) για την διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος, ή ε) από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, ή στ) σε ανάλογες περιπτώσεις (ΑΠ 1432/2019, ΑΠ 686/2017).