Α. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 337 παρ. 4 ΠΚ, ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4855/2021, όποιος προβαίνει σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, ή διατυπώνει προτάσεις για τέλεση γενετήσιων πράξεων, σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από αυτόν, ή εκμεταλλευόμενος την θέση προσώπου που έχει ενταχθεί σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας, τιμωρείται με φυλάκιση έως (3) έτη.

Β. Σύμφωνα δε με το άρθρο 343, ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4855/2021,  με φυλάκιση τουλάχιστον (2) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται, α) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, με κατάχρηση σχέσης εργασιακής εξάρτησης οποιασδήποτε φύσης, ή β) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, εκμεταλλευόμενος την θέση του παθόντος, ως προσώπου, το οποίο αναζητά εργασία.

Σημείωση 1

Ως χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, νοούνται πράξεις ήσσονος βαρύτητας, οι οποίες όμως προσβάλλουν την γενετήσια αξιοπρέπεια, όπως χειρονομίες, ή θωπείες, ή ψαύσεις του σώματος, όταν δεν εξικνούνται σε γενετήσια πράξη (ΑΠ 930/2020).

Σημείωση 2

Ο όρος γενετήσια πράξη αφορά την συνουσία και άλλες πράξεις με την ίδια βαρύτητα από πλευράς προσβολής του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας, όπως η παρά φύση συνεύρεση, ο ετεροαυνανισμός, η πεολειξία και η αιδιολειξία, ή η χρήση υποκατάστατων μέσων (ΑΠ 930/2020).

Σημείωση 3

Πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα, είναι και συμπεριφορές ή χειρονομίες οι οποίες κατά την κοινή αντίληψη υπαινίσσονται, ή καταδεικνύουν, ή παρωθούν σε γενετήσιες πράξεις (ΑΠ 930/2020).

Σημείωση 4

Οι προτάσεις για τέλεση γενετήσιων πράξεων πρέπει να αφορούν στην τέλεση ασελγών πράξεων και μπορούν να γίνουν ρητά ή με χειρονομίες και δεν προϋποθέτουν σωματική επαφή.

Σημείωση 5

Ασελγής, είναι κάθε γενετήσια πράξη, η οποία προσβάλλει κατά τρόπο βάναυσο, ήτοι κατά τρόπο που υποδηλώνει ιδιαίτερη απαξία και σοβαρότητα, την γενετήσια ελευθερία και αξιοπρέπεια του ατόμου. Ως τέτοιες προσβολές θεωρούνται η συνουσία και οι απομιμήσεις της, δηλαδή οι πράξεις ο οποίες κατά τον τρόπο που τελούνται ενέχουν ανάλογη βαρύτητα με αυτήν και προϋποθέτουν οπωσδήποτε επαφή των γεννητικών οργάνων τουλάχιστον του ενός προσώπου με το γυμνό σώμα του άλλου. Ως ασελγής πράξη νοείται όχι μόνο η συνουσία και η παρά φύση ασέλγεια, αλλά και όλες οι πράξεις αναγόμενες στη γενετήσια σφαίρα, οι οποίες αντικειμενικώς μεν προσβάλλουν το αίσθημα της αιδούς και των ηθών, υποκειμενικά δε κατευθύνονται στην ικανοποίηση, ή την διέγερση, της γενετήσιας επιθυμίας του δράστη (ΑΠ 491/2019, ΑΠ 57/2017, ΑΠ 930/2020).