Σύμφωνα με το άρθρο 224 παρ. 4 του νέου ΠΚ,  ως προστέθηκε με τον ν. 34855/2021, όποιος, όταν εξετάζεται από κάποια αρχή, ή από εξουσιοδοτημένο όργανό της, ή όταν αναφέρεται σε αυτή, εκθέτει εν γνώσει του ψέματα, ή αρνείται, ή αποκρύπτει την αλήθεια τιμωρείται με φυλάκιση έως (2) έτη, ή χρηματική ποινή.

Σημείωση 1

Η διάταξη δεν αφορά κατάθεση μάρτυρα, ή διαδίκου, ενώπιον δικαστηρίου,  που τιμωρείται κατά την απαρ. 1 του άρθρου 224 ΠΚ, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών έως τρία έτη και χρηματική ποινή.

Σημείωση 2

Για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ψευδούς κατάθεσης  απαιτείται ο εξετασθεί, τα πραγματικά περιστατικά που κατέθεσε ενόρκως,  α) να είναι ψευδή και β) να υφίσταται άμεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση αυτού, ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή, ή ότι έχει γνώση των αληθινών, αλλά σκοπίμως τα αποκρύπτει ή αρνείται να τα καταθέσει.