Με το άρθρο 272 του νέου Ποινικού Κώδικα, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 34855/2021, μετατράπηκε σε κακούργημα η κατασκευή, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών, ή μηχανισμών, (όπως οι μολότοφ) κατά την διάρκεια πορειών, ή δημοσίων συναθροίσεων, ανεξάρτητα από το γεγονός, αν ο δράστης διαπράττει το αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης, όπως προέβλεπε ο νέος ποινικός κώδικας του 2019.

Αρκεί μόνο η κατοχή από τον δράστη των εκρηκτικών, ή εμπρηστικών υλών, ή μηχανισμών, κατά την διάρκεια της πορείας, ή της δημόσιας συνάθροισης, για να καταδικασθεί για κακούργημα. 

Σημείωση

Η πράξη παραμένει ατιμώρητη, αν δράστης, πριν εξεταστεί από τις αρχές, παρέδωσε με την θέλησή του σε αυτές τα πιο πάνω υλικά, ή αντικείμενα.

Αναλυτικά

α) Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, βόμβες ή μηχανισμούς, από τα οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον (3) ετών.

β) Η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως (10) έτη αν ο υπαίτιος την τελεί ενώ συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους, ή αφορά μεγάλη ποσότητα των ανωτέρω υλικών, ή αντικειμένων.

γ) Ο δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε με την θέλησή του σε αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αντικείμενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους, ή απέτρεψε με άλλον τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών.