Κατά την διάταξη του άρθρου 216 παρ.1 και 2 ΠΚ, όποιος, εν γνώσει, χρησιμοποιεί πλαστό, ή νοθευμένο, έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσει με την χρήση του άλλον, σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.

Σημείωση

Η χρήση του πλαστού, ή νοθευμένου, εγγράφου στοιχειοθετείται, όταν ο χρησιμοποιών αυτό καταστήσει προσιτό το πλαστό, ή νοθευμένο, έγγραφο στον μέλλοντα να παραπλανηθεί από το περιεχόμενό του και του δώσει την δυνατότητα να λάβει γνώση του περιεχομένου του, χωρίς και να απαιτείται να λάβει πράγματι γνώση, ή να παραπλανηθεί, ο τρίτος, ή όταν χρησιμοποιηθεί το πλαστό έγγραφο, κατά οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με άλλο πρόσωπο που διατελεί σε καλή πίστη, ως προς την πλαστότητα του εγγράφου.