Σύμφωνα με το άρθρο 781 ΚΠολΔ, το δικαστήριο που δικάζει αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας για να εξασφαλιστεί, ή να διατηρηθεί, δικαίωμα ή να ρυθμιστεί κατάσταση, μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα, ή και αυτεπαγγέλτως, να εκδώσει προσωρινή διαταγή που καταχωρίζεται στα πρακτικά, με την οποία διατάζει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα έως την έκδοση της απόφασής του.

Το ίδιο δικαστήριο ανακαλεί οποτεδήποτε, ακόμη και αυτεπαγγέλτως, την προσωρινή διαταγή του.