Α. Κατά την διάταξη του άρθρου 780 ΚΠολΔ  απόφαση εκουσίας δικαιοδοσίας αλλοδαπού δικαστηρίου αναπτύσσει την τυπική ισχύ της στην Ελλάδα αυτοδικαίως, εφ όσον εκδόθηκε.

α) κατά τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου (lex causea).

β) καθοριζομένου βάσει των ελληνικών κανόνων συγκρούσεως.

γ) το αλλοδαπό δικαστήριο είχε δικαιοδοσία βάσει των διατάξεων της lex causae.

δ) η  απόφαση δεν αντίκειται στην ελληνική δημόσια τάξη (ordre public).

Β. Ο χαρακτήρας της αλλοδαπής απόφασης ως εκουσίας δικαιοδοσίας κρίνεται βάσει της ομοιότητάς της, ή λειτουργικής έστω αντιστοιχίας της, με υποθέσεις εκουσίας δικαιδοσίας της lex fori, ενώ κατά το αλλοδαπό δίκαιο κρίνεται ο απαιτούμενος βαθμός δικονομικής ωριμότητας για την ισχύ της απόφασης (ΠολΠρΑθ 9970/1997, ΜονΠρΜεσολ 193/2007).