Η ανάκληση απόφασης δικαστικής συμπαράστασης γίνεται κατά την διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 ΚΠολΔ, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 758 παρ. 1, εδ. α ΚΠολΔ, που ορίζει ότι, οι κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας οριστικώς αποφαινόμενες αποφάσεις, εφ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου, μετά την δημοσίευσή τους, να ανακληθούν (ή να μεταρρυθμισθούν) από το Δικαστήριο, που τις εξέδωσε, αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά, ή μεταβληθούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες εκδόθηκαν.

Α. Έτσι για να ανακληθεί η απόφαση δικαστικής συμπαράστασης πρέπει, τα «νέα  πραγματικά περιστατικά να είναι, κατ' εύλογη κρίση, σημαντικά με ουσιώδη και αποφασιστική επιρροή στην έκβαση της δίκης, να προσδίδουν διαφορετική πραγματική εικόνα από την αντίστοιχη, την οποίαν είχε δεχθεί το δικαστήριο, δηλαδή να προέκυψαν μετά την δημοσίευση της κρίσιμης απόφασης, της οποίας ζητείται η ανάκληση, ή η μετά την δημοσίευση αυτής μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες αυτή εκδόθηκε και να αποτρέπουν, ή να διαφοροποιούν σημαντικώς, την βάση, επί της οποίας στηρίχθηκε η απόφασή του (ΑΠ 353/2012, ΑΠ 1003/2013, ΑΠ 1395 / 2018).

Σημείωση
Σε ανάκληση υπόκεινται και οι οριστικές αποφάσεις, όταν είναι ανακλητικές προηγούμενων ανακλητικών αποφάσεων (ΑΠ 1395 / 2018). 

Σημείωση

Δεν τίθεται θέμα ανάκλησης της απόφασης, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, ή ως αβάσιμη, σχετική αίτηση (ΑΠ 1395 / 2018). 

Β. Την ανάκληση νομιμοποιούνται να ζητήσουν όσοι νομιμοποιούνται να ζητήσουν την κήρυξη της δικαστικής συμπαράστασης. Στην συζήτηση καλούνται οι διάδικοι της αρχικής δίκης και τα πρόσωπα τα οποία είχαν διορισθεί, ή είχαν αντικατασταθεί, ή παυθεί από την απόφαση που ανακαλείται. Η αίτηση κοινοποιείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της περιφέρειας του Δικαστηρίου, στον τεθέντα υπό δικαστική συμπαράσταση και στον διορισμένο ήδη δικαστικό συμπαραστάτη (άρθρα 802 παρ. 2 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) (ΜονΠρΑθ 1276/2020).

Σημείωση

Αν δεν κοινοποιηθεί αντίγραφο της εν λόγω αίτησης στα ως άνω πρόσωπα και δεν εμφανισθούν στην δίκη, η συζήτηση της υπόθεσης κηρύσσεται απαράδεκτη ανεξάρτητα από την συνδρομή βλάβης, το απαράδεκτο δε αυτό λαμβάνεται υπόψη κατ' αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα άρθρα 111 παρ. 2, 159 αρ. 2 και 559 αρ. 14 ΚΠολΔ λόγω μη τήρησης της απαιτούμενης κατά νόμο προδικασίας.