Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 518, 761 έως 766 ΚΠολΔ, όπως το άρθρο 764 ΚΠολΔ τροποποιήθηκε με τον ν. 4842/2021, στην έφεση κατά απόφασης της ειδικής διαδικασίας της εκουσίας δικαιοδοσίας ισχύουν τα κάτωθι.

Α. Προθεσμία κατάθεσης έφεσης

Η προθεσμία άσκησης έφεσης κατά απόφασης της ειδικής διαδικασίας της εκουσίας δικαιοδοσίας, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη, είναι 30 ημέρων από την επίδοση της απόφασης, Αν διαμένει στο εξωτερικό, ή η διαμονή του είναι άγνωστη, η προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες. Αν δεν επιδοθεί η απόφαση, η προθεσμία της έφεσης είναι δύο έτη από την δημοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη (518 ΚΠολΔ). 

Β. Ενεργητική νομιμοποίηση

Έφεση έχουν δικαίωμα να ασκήσουν και αν νίκησαν ο αιτών, εκείνος κατά του οποίου είχε στραφεί η αίτηση, εκείνοι που άσκησαν κύρια και πρόσθετη παρέμβαση, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και ο εισαγγελέας πρωτοδικών (761 ΚΠολΔ).

Γ. Παθητική νομιμοποίηση

Αν περισσότεροι έλαβαν μέρος στην πρωτόδικη δίκη, η έφεση που ασκεί ένας από αυτούς απευθύνεται κατά των άλλων ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων τους (762 ΚΠολΔ).

Δ. Αναστολή ισχύος και εκτέλεσης εφεσιβαλλομένης

α) Η προθεσμία της έφεσης και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την ισχύ και την εκτέλεση της απόφασης.

β) Το δικαστήριο, όμως, που δικάζει την υπόθεση μπορεί και αυτεπαγγέλτως, κατά την έκδοση της απόφασής του, να αναστείλει την ισχύ και την εκτέλεσή της, ώσπου να γίνει απρόσβλητη με έφεση.

γ) Αν ασκηθεί έφεση, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, όπως και το δικαστήριο που δικάζει την έφεση, ή ο πρόεδρός του, μπορούν κατά την κρίση τους, με αίτηση κάποιου από εκείνους που έλαβαν μέρος στην πρωτόδικη δίκη, να αναστείλουν την ισχύ και την εκτέλεσή της, μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην έφεση.

δ) Η απόφαση που διατάζει την αναστολή σημειώνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο περιθώριο της απόφασης της οποίας αναστέλλεται η ισχύς και η εκτέλεση. (763 ΚΠολΔ).

Ε. Πρόσθετοι λόγοι Έφεσης και Αντέφεση

Οι πρόσθετοι λόγοι της έφεσης και η αντέφεση ασκούνται και με τις προτάσεις (764 ΚΠολΔ).

ΣΤ. Συζήτηση  

α) Οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν με κοινή δήλωση, που υπογράφεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους ότι δεν θα παραστούν κατά την εκφώνηση. Τέτοια δήλωση μπορεί να γίνει και από έναν ή ορισμένους μόνο πληρεξουσίους. Η δήλωση αυτή παραδίνεται στην περίπτωση κοινής δήλωσης από έναν τουλάχιστον πληρεξούσιο δικηγόρο και στην περίπτωση μονομερούς δήλωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, στον αρμόδιο γραμματέα το αργότερο την παραμονή της δικασίμου και σημειώνεται αμέσως στο πινάκιο. Στις παραπάνω περιπτώσεις η συζήτηση περατώνεται με μόνη την εκφώνηση της υπόθεσης. Μόνο δήλωση βίαιης διακοπής της δίκης είναι παραδεκτή. Μπορεί όμως το δικαστήριο, αν προβάλλονται άλλοι διαδικαστικοί ισχυρισμοί, να αναβάλει την υπόθεση σε σύντομη δικάσιμο με πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται και οι ισχυρισμοί αυτοί. Στη δικάσιμο αυτή καλούνται όσοι διάδικοι δεν ήταν παρόντες κατά την αναβολή, ενώ οι παρόντες οφείλουν να εμφανιστούν χωρίς κλήτευση και αν δεν παραστούν κατά τη νέα δικάσιμο δικάζονται εξαρχής ερήμην (άρθρο 53 ν. 4842/2021). Θα εφαρμοστεί από 1-1-2022).

β) Αν όταν εκφωνείται η υπόθεση δεν εμφανιστεί κανείς διάδικος, η συζήτηση ματαιώνεται. Αν κάποιος από τους διαδίκους εμφανιστεί, το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση κατ' ουσίαν (764 ΚΠολΔ).

Ζ. Ανακοπή ερημοδικίας

Ανακοπή ερημοδικίας επιτρέπεται, αν όποιος δικάστηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή εμπρόθεσμα ή δεν κλητεύθηκε κανονικά, ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας (764 ΚΠολΔ).

Η. Νέοι ισχυρισμοί και αποδεικτικά μέσα

Στο εφετείο μπορούν να υποβληθούν νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί, με επίκληση και η προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων (765 ΚΠολΔ).

Θ. Σημείωση απόφασης στο περιθώριο

Αν γίνει δεκτή η έφεση και εξαφανιστεί ή μεταρρυθμιστεί η εκκαλούμενη απόφαση, η γραμματεία του δικαστηρίου που δίκασε την έφεση σημειώνει στο περιθώριο της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, την απόφαση του δευτεροβάθμιου (766 ΚΠολΔ).