ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

1) ……...

2) ………….. ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους …..

Με το με αριθμό ……..συμβόλαιο γονικής παροχής ψιλής κυριότητας ¾ εξ αδιαιρέτου οριζοντίων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Αθηνών ….η δεύτερη εξ ημών ……μεταβίβασα με γονική παροχή στο ανήλικο τέκνο μου … τη ψιλή κυριότητα κατά ποσοστό ¾ εξ αδιαίρετου των κάτωθι λεπτομερώς περιγραφομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών:

……

Επειδή πρόκειται να προβούμε σε αναγκαίες ενέργειες επιδιόρθωσης του με αριθμό Α-2 του πρώτου πάνω από το ισόγειο διαμερίσματος επί της οδού …. πολυκατοικίας, προκειμένου να μπορέσουμε να το εκμισθώσουμε προς όφελος του ανηλίκου τέκνου μας, το οποίο έχει αυξημένες οικονομικές ανάγκες καθόσον προετοιμάζεται για τις σπουδές του. Για να επισκευαστεί το ως άνω διαμέρισμα και κατά συνέπεια να εκμισθωθεί και μάλιστα σε πολύ καλή τιμή δεδομένης των επισκευών που πρόκειται να γίνουν και να μπορέσει με αυτό τον τρόπο να γίνει επωφελές για το ανήλικο τέκνο μας είναι απαραίτητο να συναφθεί δάνειο με την …..Τράπεζα. 

Επομένως, υπάρχει νόμιμη περίπτωση, αφού υπάρχει προφανής ωφέλεια, να μας επιτραπεί η σύναψη δανείου με την ….Τράπεζα, …..ετούς διάρκειας, μέχρι του  ποσού …..ευρώ και η χορήγηση υπέρ της άνω δανείστριας τράπεζας του δικαιώματος εγγραφής προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των …..ευρώ στο με στοιχεία ΑΛΦΑ δυο (Α-2) διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο(πυλωτή) ορόφου επί της οδού ….. πολυκατοικίας, το οποίο εμφαίνεται στο από Απριλίου 1991 σχέδιο κάτοψης του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου του πολιτικού μηχανικού …..και οι αναλογίες του φαίνονται στο από Γενάρη 1992 πίνακα αναλογισμού του ίδιου πολιτικού μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στη με αριθμό …..πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών …… αποτελείται από ένα δωμάτιο, χωλ, καθιστικό, ένα (1) κοιτώνα, κουζίνα, λουτρό, διάδρομο, ημιυπαίθριο χώρο προς το βορειοανατολικό όριο του οικοπέδου, δυο (2) βεράντες προς το νοτιοανατολικό όριο του οικοπέδου και μια (1) βεράντα προς την οδό Αναστάσεως, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα και 0,70 (70,70) μικτό ύψος μέτρα τρία και 0,03 (3,03), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά διακόσια δέκα τέσσερα και 0,20 (214,20), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά πενήντα τέσσερα και 0,40 (54,40) συνολικό όγκο μέτρα κυβικά διακόσια εξήντα οκτώ και 0,60 (268,60), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139/1000) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 0,50 (66,50) εξ αδιαιρέτου συμμετέχει στα κοινά βάρη με εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139/1000) στις δαπάνες ανελκυστήρα με ενενήντα χιλιοστά (90/1000), η συμμετοχή του διαμερίσματος στις δαπάνες θερμάνσεως θα καθορισθεί με βάση μελέτης μηχανολόγου, έχει ψήφους 139 σε σύνολο χίλιες (1000) και συνορεύει Βορειοανατολικά με πίσω ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν από αυτό με βορειοανατολικό όριο οικοπέδου, με κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα, Βορειοδυτικά με το με το με τα στοιχεία (Α-1) διαμέρισμα ιδίου ορόφου, πλατύσκαλο, ορόφου, φρεάτιο, ανελκυστήρα και πλάγιο ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν από αυτό με βορειοδυτικό όριο οικοπέδου, Νοτιοανατολικά με πλάγιο ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και Νοτιοδυτικά με πρασιά και πέραν από αυτήν με την οδό Αναστάσεως, μετά της σε αυτό ανήκουσας κατ αποκλειστική χρήση με στοιχεία Π-1 ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου η οποία φαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο από Απριλίου 1991 σχέδιο κάτοψης του ισογείου ορόφου του πολιτικού μηχανικού …..και οι αναλογίες του φαίνονται στο από Γενάρη 1992 πίνακα αναλογισμού του ίδιου πολιτικού μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στη με αριθμό 8171/28-7-1991 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών …… και περικλείεται από τα μικρά αλφαβητικά στοιχεία α', α' γ, γ', α', αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι πέντε (25,00) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με βορειοανατολικό όριο οικοπέδου, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και χώρο πυλωτής, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με Π-2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ράμπα.

Το δάνειο θα διατεθεί για τις παρακάτω λεπτομερώς περιγραφόμενες επισκευές με τις αντίστοιχες κοστολογήσεις από τον πολιτικό μηχανικό ….

…….

…….

Επειδή είναι αναγκαία η άδεια του Δικαστηρίου Σας, γιατί χωρίς αυτή δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση της ψιλής κυριότητας των 3/4 εξ αδιαιρέτων της παραπάνω περιγραφόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας, που ανήκει στο ανήλικο τέκνο μας.

Επειδή η επισκευή της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας κρίνεται αναγκαία για την επωφελή αξιοποίηση της (εκμίσθωση) προς όφελος του ανηλίκου τέκνου μας.

Επειδή η αίτηση μας παραδεκτά εισάγεται στο Δικαστήριο Σας, είναι δε νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να μας χορηγηθεί η άδεια να προβούμε στο όνομα και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου μας …. 1) στη σύναψη σύμβασης επισκευαστικού δανείου με την ….Τράπεζα μέχρι του ποσού των ….. ευρώ,  ….ετούς διάρκειας κλπ

(αντιγράφουμε)

Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος της περιουσίας του ανηλίκου τέκνου μας.

Αθήνα  

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ