ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

 …………  ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους …..

Με το με αριθμό ……..συμβόλαιο γονικής παροχής κυριότητας οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών ….η  ……μεταβίβασα με γονική παροχή στο ανήλικο τέκνο μου … τη πλήρη κυριότητα της κάτωθι λεπτομερώς περιγραφομένης οριζοντίου ιδιοκτησίας.

--------

-------

Επειδή η παραπάνω οριζόντιος ιδιοκτησία δεν αποφέρει κανένα απολύτως εισόδημα στο ανήλικο παδί μας, δοθέντος ότι τούτο ….

Επειδή υπάρχει προφανής ωφέλεια για την ανήλικη κόρη μας και επιβάλλεται από άφευκτη ανάγκη η εκποίηση του ως άνω ακινήτου, δεδομένου ότι συντρέχει κίνδυνος …….. και δεν έχει κανένα εισόδημα από καμιά πηγή, δεν αποκομίζει κανένα έσοδο από αυτό, το δε τίμημα που θα πραγματοποιηθεί από την πώληση, ανερχόμενο στο ποσό των … ευρώ ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του ακινήτου και θα διατεθεί για τις ανάγκες διαβίωσης και εκπαίδευσής της.

Επειδή η αίτησή μας παραδεκτά εισάγεται στο Δικαστήριο Σας, είναι δε νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να μας χορηγηθεί η άδεια να εκποιήσουμε, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου πλειστηριασμού, το παραπάνω αναφερόμενο και λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο, που βρίσκεται στη θέση……  με ελάχιστο τίμημα  ….και το προϊόν της εκποίησης αυτής να το χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες διατροφής και εκπαίδευσής της …..