ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

 ……...

Για την θέση σε δικαστική συμπαράσταση της

….. .

Η ως άνω …… η οποία είναι μητέρα μου, γεννηθείσα το έτος … παρουσίασε από …. συμπτώματα προϊούσης γεροντικής ανοίας και εξακολουθεί και σήμερα να εμφανίζει σοβαρή διανοητική διαταραχή και συγκεκριμένα "ανοϊκή συνδρομή". Εξ αιτίας της εν λόγω πάθησης η μητέρα μου εμφανίζει μειωμένη αντίληψη για τα πράγματα και το περιβάλλον, απώλεια μνήμης και αδυναμία αναγνωρίσεως ακόμη και πολύ οικείων προσώπων, αδυναμία προσανατολισμού με συνέπεια να μη μπορεί να κυκλοφορήσει εκτός οικίας μόνη της, έλλειψη συγκεντρώσεως και δυσχέρεια στην επικοινωνία της με τους άλλους. Περαιτέρω αδυνατεί να επιτελέσει αποτελεσματικά και με συνέπεια και τις απλούστερες λειτουργίες της καθημερινής ζωής (ένδυση, διατροφή, επιμέλεια σώματος), με αποτέλεσμα να χρειάζεται βοήθεια και στις στοιχειώδεις αυτές δραστηριότητες, αλλά και διαρκή επιτήρηση προς αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων.

Επειδή η ανωτέρω πνευματική ασθένεια της μητέρας μου είναι μόνιμη και ανίατη και επιβεβαιώνεται από …..

Επειδή η πνευματική και ψυχική κατάσταση της μητέρας μου είναι τέτοια που αποκλείει την ικανότητα να επιμελείται του εαυτού της, ώστε επιβάλλεται να τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,

Επειδή εν όψει των ανωτέρω συντρέχουν επείγοντες λόγοι για τον διορισμό προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη με προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα άρθρα 805 παρ. 2 και 781 ΚΠολΔ, λόγω του επαπειλούμενου από την αναβολή κινδύνου για τα συμφέροντα της συμπαραστατέας.

Επειδή επιθυμώ και στο πρόσωπό μου συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις καταλληλότητας να ορισθώ προσωρινή και στη συνέχεια οριστική συμπαραστάτης της μητέρας μου, δοθέντος ότι έχω ήδη επωμισθεί  εξ αρχής  της ασθενείας της την επιμέλεια του προσώπου της, κατοικώ μαζί της και έχω έτσι την δυνατότητα στενής εποπτείας της, ώστε είναι βέβαιο ότι θα ασκήσω με τον καλύτερο τρόπο τα καθήκοντα, που συνεπάγεται ο διορισμός μου ως δικαστικού συμπαραστάτη.

Επειδή για το διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι την τελεσιδικία της, προτείνω και να ορισθώ ως προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης.

Επειδή για την συγκρότηση του εποπτικού συμβουλίου προτείνω τα παρακάτω  πρόσωπα ως μέλη:

 ………

………

……

Επειδή η αίτηση παραδεκτά εισάγεται στο Δικαστήριο Σας, είναι δε νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση η …… ή υπό άλλη ρύθμιση ήθελε επιλεγεί από το Δικαστήριο. Να διορισθώ ως προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης της ίδιας μέχρι την τελεσιδικία της αποφάσεως. Να διορισθεί Εποπτικό Συμβούλιο που να αποτελείται από τα ανωτέρω προτεινόμενα πρόσωπα.

Αθήνα 

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ