Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου …..

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

Του …..

Δυνάμει της με αριθμό … απόφασης  του Ανωτάτου Δικαστηρίου της …… που έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη, λύθηκε ο γάμος μου με τον … το γένος …… κάτοικο Αθηνών, ο οποίος είχε τελεσθεί κατά με ….στις ….. στην ……… Από τον γάμο αυτό εγώ και ο σύζυγός μου δεν αποκτήσαμε τέκνα.

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 323 ΚΠολΔ ως προς την αναγνώριση του δεδικασμένου της ως άνω αλλοδαπής απόφασης από την ελληνική έννομη τάξη, ειδικότερα:

Η ως άνω απόφαση αποτελεί δεδικασμένο, σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου όπου εκδόθηκε, έχει δε καταστεί αμετάκλητη από …. ως προς τη διάταξη αυτής για τη λύση του γάμου.

Η περί διαζυγίου υπόθεση υπάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της ……. όπου και η τελευταία κοινή κατοικία των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου.

Αμφότεροι οι διάδικοι δεν στερηθήκαμε το δικαίωμα συμμετοχής μας στην εκδίκαση της υπόθεσης και παρασταθήκαμε, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ως άνω απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος δικαίου στην χώρα όπου εκδόθηκε η απόφαση.

Επειδή η ως άνω απόφαση δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ημεδαπή δημόσια τάξη και τα χρηστά εν γένει ήθη της ελληνικής κοινωνίας και δεν έχει εκδοθεί αντίθετη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που να αφορά την ίδια υπόθεση με τους αυτούς διαδίκους, ώστε δεν υπάρχει λόγος που να αποκλείει την αναγνώριση του δεδικασμένου της παραπάνω αλλοδαπής απόφασης.

Επειδή η παρούσα αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας είναι δε νόμιμη και βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ' ουσίαν. Να αναγνωρισθεί ότι έχει ισχύ δεδικασμένου και στην Ελλάδα η με αριθμό ….. αμετάκλητη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της …. με την οποία λύθηκε ο γάμος μου με τον … που τελέσθηκε στην …. στις ……

Αθήνα  

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ