Α. Στην διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν υπάρχει αντιδικία, και επομένως οι μετέχοντες δεν αποκτούν την ιδιότητα του διαδίκου. Τα πρόσωπα αυτά ονομάζονται μεν «διάδικοι», όμως στην ουσία πρόκειται περί «ενδιαφερομένων».

Β. Έτσι, η έννοια του διαδίκου, προσλαμβάνεται στην εκουσία δικαιοδοσία με έναν από τους ακόλουθους τρόπους

α) με την υποβολή αίτησης για την εκδίκαση ορισμένης υπόθεσης της εκούσιας δικαιοδοσίας.

β) με την κλήτευση τρίτων στη διαδικασία, κατόπιν διαταγής του αρμόδιου Δικαστηρίου (άρθρου 748 παρ. 3 του ΚΠολΔ).

γ) με την προσεπίκληση τρίτων κατόπιν πρωτοβουλίας του διαδίκου, ή αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 753 του ΚΠολΔ).

δ) με την άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης.

ε) με την άσκηση τριτανακοπής (άρθρα 773, 583 επ. ΚΠολΔ) (ΑΠ 1103/2005, ΑΠ 305/2005, ΕφΑθ 211/2016, ΕφΘεσ 292/2009, ΕφΠειρ 755/2018)

Γ. Συνεπώς ο καθ ού η αίτηση δεν προσλαμβάνει την ιδιότητα του διαδίκου με μόνη την απεύνθυνση της αίτησης εναντίον του, αν δεν κλητεύθηκε ύστερα από διαταγή του δικαστηρίου, δεν προσκλήθηκε, ή δεν άσκησε παρέμβαση, ακόμη και όταν, χωρίς πάντως να ασκήσει παρέμβαση, παραστεί στη δίκη (ΑΠ 755/2018).