Η προσεπίκληση των δικονομικών εγγυητών, κατά την έννοια του άρθρου 88 ΚΠολΔ, προϋποθέτει αμφισβητουμένη δικαιοδοσία, αφού οι προσεπικαλούμενοι τρίτοι είναι εκείνοι από τους οποίους σε περίπτωση ήττας δικαιούνται να απαιτήσουν αποζημίωση οι προσεπικαλούντες.

Επομένως στην ειδική διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας η προσεπίκληση δικονομικών εγγυητών είναι απαράδεκτη, γιατί ελλείπει το έννομο συμφέρον των προσεπικαλούντων αφού αυτοί δεν δικαιούνται στη διαδικασία αυτή να ζητήσουν αποζημίωση από τους προσεπικαλουμένους (ΑΠ 697/1995).