Από την διάταξη του άρθρου 1031 ΑΚ συνάγεται η υποχρέωση του κυρίου ακινήτου να επιτρέψει την διέλευση από το ακίνητό του, εναερίως ή υπογείως, σωλήνων, ή καλωδίων, προς μεταφορά ηλεκτρικού, φωταερίου και νερού, χάριν γειτονικών ακινήτων. Η εγκατάσταση γίνεται με τον προσφορότερο και λιγότερο επαχθή τρόπο για το ακίνητο που επιβαρύνεται. Ο κύριος του ακινήτου δικαιούται, να ζητήσει με δαπάνες του άλλου την μετατόπιση της εγκατάστασης σε άλλη θέση του ακινήτου του.  

Α. Η υποχρέωση του κυρίου του ακινήτου να επιτρέψει την διέλευση από το ακίνητό του σωλήνων, ή καλωδίων, ερμηνεύεται στενά, δηλαδή, δεν μπορεί να αξιωθεί παρά μόνο η διέλευση καλωδίων προς μεταφορά ηλεκτρικού και μόνο και σωλήνων προς μεταφορά φωταερίου, ή  νερού και μόνο και όχι κάθε υγρού, κατά μείζονα δε λόγο, δεν μπορεί να αξιωθεί η εγκατάσταση οχετού αποχέτευσης των αποβλήτων λυμάτων εργοστασίου, ή πολυκατοικίας, που έχει το περιεχόμενο της δουλείας αποχέτευσης, ή υπονόμου, γιατί με την διάταξη του άρθρου 1031 ΑΚ, δεν επιβάλλεται αναγκαστικά τόσο επαχθές εμπράγματο βάρος, αλλά υποχρέωση ανοχής του κυρίου για τον περιορισμό της κυριότητας του με περιορισμένο, και μάλιστα κατά το λιγότερο επαχθή, τρόπο (ΕφΑΘ, 179/1978, ΠολΠρΘεσ 4268/1994, ΠολΠρΗρακ 166/2006).

Σημείωση 1

Ειδικοί νόμοι, για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, επιβάλλουν στους ιδιοκτήτες των ακινήτων την υποχρέωση να ανέχονται την διέλευση μέσα από τα ακίνητα τους σωλήνων υδραγωγών, ή φωταερίου, ή ηλεκτρικών καλωδίων (ΑΠ 1251/2013).

Σημείωση 2

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 213 παρ. 1 ν. 3463/2006 για την «κύρωση του Δημοτικού και κοινοτικού Κώδικα», όμοια κατά περιεχόμενο με τις διατάξεις των άρθρων 276, 259, 245 και 208 των προϊσχυσάντων ΠΔ. 410/1995, 323/1989, 76/1985 και 933/1975 αντιστοίχως, οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης μέσα στα κτήματα τους από τους ΟΤΑ, ή τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις. Η κατά τα άνω υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων να ανέχονται την τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης επιβάλλεται μόνον όταν, μετά από μελέτη αρμοδίου μηχανικού, γίνεται για κάλυψη αναγκών του Δήμου ή της Κοινότητας, που δεν είναι τεχνικώς δυνατόν να καλυφθούν με άλλο τρόπο. Αν δε στο μέλλον καταστεί τεχνικώς δυνατόν να καλυφθεί η ανάγκη διέλευσης των σωλήνων αυτών από σημείο ή χώρο εκτός ακινήτων ιδιοκτητών, μπορεί να γίνει μετατόπισή τους μετά από αίτηση των ιδιοκτητών και απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζουν οι ως άνω διατάξεις (ΑΠ 821/2000).