Μόνο από την εκ μέρους ιδιοκτήτη οικοπέδου παράβαση των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, με τις οποίες επι­βάλλονται περιορισμοί στην κάλυψη των οικοπέδων, δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης άλλου ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου κατά το άρθρο 914 ΑΚ.

Α. Στις περιπτώσεις αυτές, ο βλαπτόμενος στα συμφέροντα του ιδιοκτήτης του όμορου ακινήτου μπο­ρεί να προστατευθεί, α) αν η παράβαση καλύπτεται από παράνομη άδεια της αρ­μόδιας διοικητικής αρχής, με αίτηση ακύ­ρωσης της εν λόγω άδειας στο Συμβούλιο Επικρατείας και β) αν η παράβαση λαμ­βάνει χώρα χωρίς να υπάρχει παράνομη πράξη ή παράλειψη της αρμόδιας διοικητι­κής αρχής, όπως καθ υπέρβαση της νομίμως χορηγηθείσας άδειας, με καταγγε­λία προς την αρμόδια διοικητική αρχή, που είναι αποκλειστικά αρμόδια να διατάξει και την κατεδάφιση της παρανόμως ανεγειρόμενης οικοδομής.

Β. Διαφορετική λύση αρ­μόζει, όταν η παράβαση των πολεοδομι­κών διατάξεων προσλαμβάνει και τον χαρακτήρα παράβασης των περί γειτονικού δικαίου διατάξεων των άρθρων 1003 έως 1031 ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή  ο προσβαλλόμενος ιδιοκτήτης των όμορων ακινήτων έχει και την προστασία από τα ως άνω άρθρα, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 1108 και 1004 ΑΚ, χωρίς να αποκλείεται σε αυτόν και το δικαίωμα της αποζημίωσης κατά το άρθρο 914 ΑΚ, αν συντρέχουν οι σχετικοί όροι (ΑΠ 1855/1984, ΜονΕφΠειρ 374 /2019).