Από την διάταξη του άρθρου 1006 ΑΚ συνάγεται ότι, αν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει ολικά ή μερικά οικοδομή, ή άλλο έργο και από την πτώση απειλείται βλάβη στο γειτονικό ακίνητο, ο κύριος του γειτονικού ακινήτου έχει δικαίωμα να απαιτήσει από αυτόν, που ευθύνεται σε αποζημίωση κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προς αποτροπή του κινδύνου.

Η προστασία του κυρίου του ακινήτου μπορεί να χωρήσει και με αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων με την μορφή της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου, ως καθ' ύλην αρμοδίου δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 αρ. 3 ΚΠολΔ, κατά το οποίο υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου οι διαφορές που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 1003 έως 1009, 1018 έως 1020 και 1023 έως 1031 ΑΚ και 683 παρ. 2 ΚΠολΔ, κατά το οποίο αν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται από αυτά (ΕιρΠειρ 257/2004).