Από το συνδυασμό των άρθρων 297, 298, 934 και 935 ΑΚ προκύπτει, ότι στην περίπτωση που αφαιρέθηκε πράγμα με παράνομη πράξη, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει αποκλειστικά την αυτούσια απόδοση αυτού, καθώς και αποζημίωση για τη στέρησή του.

α) Πλήρη αποζημίωση δικαιούται να ζητήσει μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αυτούσιας απόδοσης του πράγματος ή έλλειψης συμφέροντος αυτού στην αυτούσια απόδοσή του (ΑΠ 1576/1995).

β) Όταν η απόδοση του πράγματος είναι αδύνατη, η αποζημίωση περιλαμβάνει την αξία του πράγματος κατά τον χρόνο της πρώτης συζήτησης της υπόθεσης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (ΑΠ 1050/1998, ΑΠ 640/2014).

γ) Αναγκαίο στοιχείο για το ορισμένο της αγωγής αποζημίωσης είναι η αξία του πράγματος κατά την πρώτη επ ακροατηρίου συζήτηση της αγωγής, δηλαδή η αντικειμενική αξία του πράγματος και εντεύθεν η θετική ζημία του παθόντος υπολογίζεται με βάση την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πράγμα κατά το χρόνο της αφαίρεσης και όχι ανάλογα με την δαπάνη η οποία απαιτείται για την απόκτηση καινούριου, ή κατασκευή άλλου όμοιου πράγματος (ΑΠ 1040/2017, ΑΠ 576/2016).

δ) Όταν όμως η αγορά ενός τέτοιου ομοίου μεταχειρισμένου αντικειμένου δεν είναι δυνατή, καθ όσον, ή δεν υπάρχει στην αγορά, ή προσκρούει αυτή σε άλλους λόγους, τότε η αποζημίωση θα υπολογισθεί κατ αρχήν με βάση την αξία του καινουργούς, στα πλαίσια της επιβαλλόμενης αυτούσιας αντικατάστασης (άρθρο 297 εδ. 2 ΑΚ), θα αφαιρεθεί όμως η διαφορά ανάμεσα στις αξίες του καινουργούς και του μεταχειρισμένου, ώστε να αποφευχθεί ο πλουτισμός του ζημιωθέντος

ε) Αν δεν υπάρχουν όμοια μεταχειρισμένα αντικείμενα στην αγορά και ο ζημιωθείς δεν έχει τα χρήματα για να συμπληρώσει το απαιτούμενο ποσό και να αγοράσει το καινούργιο αντικείμενο, τότε θα πρέπει με βάση την καλή πίστη της ΑΚ 288 το δικαστήριο να του επιδικάσει ως αποζημίωση ολόκληρη την αξία του καινούργιου όμοιου αντικειμένου (ΕφΠειρ 541/2015).