Σύμφωνα με τον ν. 4442/2016, και την υπουργική απόφαση 16228/2017 (ΦΕΚ 1723Β 18-05-2017) για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ν. 3463/2006 και για τα θέατρα και τους κινηματογράφους άρθρο 2 ν. 4442/20160) ο ενδιαφερόμενος, εφ όσον το κατάστημα θα στεγασθεί σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας πρέπει να  υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση, η οποία, πέραν των άλλων, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή εν ελλείψει των συνιδιοκτητών, ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτρέπει, ή όχι, την ίδρυση του καταστήματος και ότι οι συνιδιοκτήτες συναινούν στην ίδρυσή του.

Α. Η εναντίωση του διαχειριστή, ή των συνιδιοκτητών, στην εγκατάσταση του καταστήματος και χορήγηση της δήλωσης θεωρείται θεμιτή, μόνο αν εκδηλώνεται μέσα στα πλαίσια των νόμιμων περιορισμών της κυριότητας  των άρθρων 1003, 1004, 1005 ΑΚ (γειτονικό δίκαιο) και 3 παρ. 1 του ν. 3741/1929, που περιστέλλουν την κατά το άρθρο 1000 ΑΚ καθολική και αποκλειστική εξουσία του κυρίου πάνω στο πράγμα.

Β. Αν η εναντίωση είναι αδικαιολόγητη, γιατί η λειτουργία του καταστήματος δεν συνεπάγεται εκπομπές, ή επενέργειες, που παραβλάπτουν σημαντικά την χρήση των ιδιοκτησιών τους ως κατοικιών, ή προέρχονται από χρήση συνήθη για ακίνητα της περιοχής, τότε είναι παράνομη και ενδέχεται να συνιστά καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος των συνιδιοκτητών και μπορεί να υποχρεωθούν δικαστικά  να χορηγήσουν την δήλωση.

Γ. Η αξίωση για την χορήγηση της δήλωσης, δεν συνιστά αξίωση για καταδίκη των συνιδιοκτητών σε δήλωση βούλησης του άρθρου 949 ΚΠολΔ, αλλά αξίωση για επιχείρηση πράξης που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και που η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την βούληση του υπόχρεου, η ικανοποίηση της οποίας εξαναγκάζεται μόνο με έμμεση εκτέλεση, κατά το άρθρο 946 παρ. 1 ΚΠολΔ, με καταψηφιστική αγωγή και αίτημα την καταδίκη των συνιδιοκτητών στην χορήγηση δήλωσης ότι συναινούν στην λειτουργία του καταστήματος.

Δ. Έτσι, κατά των συνιδιοκτητών, που απαγορεύουν την χρήση ενός χώρου της οικοδομής ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο  ιδιοκτήτης, ή ο κάτοχος, του χώρου τούτου της οικοδομής, εκτός από την αγωγή για ανοχή της λειτουργίας του καταστήματος, αλλά και την αγωγή για αναγνώριση της απαγόρευσης αυτής ως καταχρηστικής, έχει και καταψηφιστική αγωγή με αίτημα την καταδίκη των συνιδιοκτητών στη χορήγηση δήλωσής τους ότι συναινούν στην λειτουργία του καταστήματος, με την ειδική διαδικασία των άρθρων 647 επ.  ΚΠολΔ.

Ε. Η προσωρινή με την μορφή ασφαλιστικού μέτρου καταδίκη στη δήλωση της συναίνεσης για την χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας είναι ανεπίτρεπτη, γιατί οδηγεί σε ικανοποίηση της αξίωσης, η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί, αν στο μεταξύ ανακληθεί η σχετική απόφαση που διατάζει το ασφαλιστικό μέτρο, ή διαγνωστεί διαφορετικά στην κύρια δίκη, που ενδεχομένως θα ακολουθήσει.