Α. Από την διάταξη  του άρθρου 1003 ΑΚ (γειτονικό δίκαιο) προκύπτει ότι ο κύριος ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκπομπή θορύβου, δονήσεων, καπνού, αιθάλης, αναθυμίασης, θερμότητας, ή άλλη παρόμοια επενέργεια, από το γειτονικό ακίνητο, εφ όσον αυτές δεν βλάπτουν σημαντικά την χρήση του ακινήτου του, ή προέρχονται από χρήση συνήθη για τα ακίνητα της περιοχής του ακινήτου από το οποίο προκαλείται η βλάβη.

Β. Όταν η διατάραξη προκαλείται από κάποιο έργο που έχει κατασκευαστεί στο γειτονικό ακίνητο, κατά παράβαση των διατάξεων του ΓΟΚ, ή της νομοθεσίας περί σχεδίων πόλεως, ο κύριος προστατεύεται με την αρνητική αγωγή, εφ όσον προσβάλλονται τα έννομα συμφέροντά του, εφ όσον δηλαδή προκαλούνται οι παραπάνω βλαβερές και αθέμιτες επενέργειες στο ακίνητό του.

Γ. Αν δεν παραβιάζεται κάποια διάταξη του γειτονικού δικαίου των άρθρων 1003-1032 ΑΚ, ο προσβαλλόμενος μπορεί μόνο να καταγγείλει την παράβαση του γείτονα στην αρμόδια διοικητική αρχή (ΕφΠειρ 373/2010).