Α. Από την διάταξη  του άρθρου 1003 ΑΚ (γειτονικό δίκαιο) προκύπτει ότι ο κύριος ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκπομπή θορύβου, δονήσεων, καπνού, αιθάλης, αναθυμίασης, θερμότητας, ή άλλη παρόμοια επενέργεια, από το γειτονικό ακίνητο, εφ όσον αυτές δεν βλάπτουν σημαντικά την χρήση του ακινήτου του, ή προέρχονται από χρήση συνήθη για τα ακίνητα της περιοχής του ακινήτου από το οποίο προκαλείται η βλάβη.

Σημείωση 1

Δεν πρέπει οι βλαπτικές επενέργειες (θόρυβος, καπνός, αναθυμιάσεις κλπ) από το γειτονικό ακίνητο να καταλύουν και να αχρηστεύουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας του κυρίου του άλλου ακινήτου, καθ ότι η παρεχόμενη προστασία στον κύριο του βλάπτοντος ακινήτου δεν είναι απεριόριστος.

Σημείωση 2

Το ζήτημα, αν κάποια ουσιώδης επενέργεια είναι συνήθης για τα ακίνητα της περιοχής του βλάπτοντος ακινήτου, κρίνεται από την φύση του και την τοποθεσία που αυτό βρίσκεται.

Β. Αν οι επενέργειες, ή οι εκπομπές, υπερβαίνουν τα όρια που θέτει το άρθρο 1003 ΑΚ, ο βλαπτόμενος έχει την προστασία της τακτικής αγωγής περί διατάραξης κυριότητας του άρθρου 1108 ΑΚ (αρνητική αγωγή) ή της περί διατάραξης νομής του άρθρου 989 ΑΚ, ή της υποβολής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή προστασία της νομής λόγω διατάραξης, με δικαίωμα αίτησης να απαγορευθούν οι εκπομπές, ή άλλες παρενέργειες (αξίωση για άρση της προσβολής και παράλειψη στο μέλλον), εφ όσον παραβλάπτουν σημαντικά την χρήση του ακινήτου του και δεν προέρχονται από χρήση συνήθη για ακίνητα της περιοχής (ΜονΠρΑθ 1523/2018).

Γ. Αν οι επενέργειες, ή οι εκπομπές, είναι τόσο ισχυρές ώστε να απειλείται  και η υγεία των κατοικούντων στο βλαπτόμενο ακίνητο, τότε επέρχεται και προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας στην υγεία του άρθρου 57 ΑΚ, οπότε ο προσβαλλόμενος μπορεί να ασκήσει, όχι μόνο τακτική αγωγή, αλλά και αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης των άρθρων 731 επ. ΚΠολΔ (ΜονΠρΑθ 1523/2018).

Σημείωση 3

Η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως ως ασφαλιστικό μέτρο χωρεί, όσες φορές από το γειτονικό ακίνητο εκπέμπονται καπνός θόρυβος κλπ, που παραβλάπτουν σημαντικά την χρήση άλλου γειτονικού ακινήτου, ή οι εκπομπές προέρχονται από ασυνήθιστη χρήση για τα ακίνητα της περιοχής του κτήματος, από το οποίο προκαλείται η βλάβη, καθ όσον με τις παραπάνω εκπομπές ή ενέργειες προσβάλλεται το δικαίωμα χρήσεως του ακινήτου που βλάπτεται (ΕιρΑμαρουσίου 246/2013).

Σημείωση 4

Ενδέχεται οι επενέργειες, ή οι εκπομπές, να αντίκεινται σε ειδικότερες ρητές απαγορευτικές διατάξεις του νόμου και μάλιστα στο άρθρο 417 ΠΚ περί διαταράξεως ησυχίας, στα άρθρα 1 και 3 του α.ν 2520/1940, στην Υγειονομική διάταξη Α5/3010/14.8.1985, και στην Αστυνομική διάταξη 1023/2/3710/1996, οπότε, όποιος σε αστική περιοχή διαταράσσει με θορύβους και φωνασκίες την ησυχία των κατοίκων κατά τις ώρες κοινής ησυχίας ενεργεί παράνομα (ΜονΠρΑθ 1523/2018).

Δ. Οι διαφορές που προκύπτουν από το άρθρο 1003 ΑΚ υπάγονται στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς.