Η νομή προσβάλλεται, είτε με διατάραξη, είτε με αποβολή του νομέα, εφ όσον αυτές γίνονται παράνομα και χωρίς την θέλησή του, οπότε αυτός προστατεύεται με τις οικείες αγωγές των άρθρων 989 και 984 AK περί διαταράξεως της νομής και περί αποβολής από αυτήν.

Α. Κατά το άρθρο 989 AK, ο νομέας που διαταράχθηκε παράνομα, έχει δικαίωμα να αξιώσει την παύση της διατάραξης, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Β. Διατάραξη είναι κάθε παρεμπόδιση, ή παρακώλυση, της φυσικής εξουσίας πάνω στο πράγμα, με διαρκή ή παροδικό χαρακτήρα, που δεν φτάνει μέχρι την αποβολή και με την οποία ανατρέπεται η ήσυχη και ειρηνική απόλαυση της νομής, συνιστά δε μερική προσβολή, γιατί ο νομέας δεν στερείται πλήρως την φυσική εξουσία, αλλά παρακωλύεται σε κάποια από τις εκδηλώσεις της.

Γ. Θετικά εκδηλώνεται η διατάραξη, είτε με πράξη του προσβολέα στο πράγμα (όπως αφαιρώντας ή κόβοντας, ή καταστρέφοντας αντικείμενα από ξένη ιδιοκτησία), είτε με παρεμπόδιση πράξεως του νομέα ( όπωβς δυσχέρανση του νομέα να εισέλθει στην ιδιοκτησία του με την τοποθέτηση αντικειμένων που φράζουν, ή παρεμποδίζουν, ή παρακωλύουν, την είσοδο και έξοδο απ' αυτήν).

Δ. Αρνητικά εκδηλώνεται με παράλειψη, όταν ο προσβολέας δεν προβαίνει στην επιβαλλόμενη ενέργεια προς αποτροπή ή παύση της διαταράξεως, όπως συμβαίνει και όταν παραλείπει να άρει διαταρακτικό κατασκεύασμα ή αντικείμενο που συνεπάγεται διαρκή και εξακολουθητική παρενόχληση του νομέα στην άσκηση της νομής του (ΑΠ 150/2017, ΑΠ 1529/2010, ΑΠ 1408/2019).

Σημείωση

Η διατάραξη της νομής δεν ταυτίζεται με την απλή αμφισβήτηση αυτής, καθ όσον η πρώτη απαιτεί υλική επενέργεια επί του πράγματος. Σε περίπτωση απλής αμφισβήτησης της νομής, η οποία δεν συνιστά διατάραξη, ο νομέας είναι δυνατόν να ασκή­σει, κατά του προσβάλλοντος, αγωγή αναγνωριστική της νομής του. Η αναγνωριστική αυτή αγωγή, είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη των υπολοίπων αγωγών για την προστασία της νομής (περί αποβολής ή διατάραξης) εκ των άρθρων 987 και 989 ΑΚ και προϋποθέτει μόνον την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος του ενάγοντος για την άρση της υπάρχουσας αβεβαιότητας σχετικώς με την ύπαρξη της νομής (ΜονΕφΠειρ 17/2020

Ε. Κατά την διάταξη του άρθρου 992 ΑΚ, οι αξιώσεις από την διατάραξη της νομής (ή αποβολής) παραγράφονται μετά ένα έτος από την διατάραξη (ή αποβολή). Αφετήριος χρόνος της ετήσιας παραγραφής είναι το γεγονός της διατάραξης (ΜονΕφΠειρ 17/2020).