Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 688 - 690 ΑΚ, σε περίπτωση ουσιωδών ελαττωμάτων, τα οποία καθιστούν το έργο που εκτελέστηκε άχρηστο, ή ελλείψεως των συνομολογημένων ιδιοτήτων, ο εργοδότης δικαιούται να απαιτήσει, α) είτε τη διόρθωση, β) είτε την ανάλογη μείωση της αμοιβής, γ) είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

1) Αν τα ελαττώματα, ή  έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, ο εργοδότης δικαιούται αντί για υπαναχώρηση από την σύμβαση, ή μείωση της αμοιβής, να απαιτήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης.

2) Ο εργοδότης που ζητεί αποζημίωση με βάση το άρθρο 690 ΑΚ, οφείλει να επικαλεστεί την κατάρτιση της σύμβασης, ότι το έργο που εκτελέσθηκε, φέρει ελλείψεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια) του εργολάβου, χωρίς να ενδιαφέρει η διάκρισή τους σε ουσιώδεις ή επουσιώδεις ελλείψεις ή σε έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, και την ζημία που υπέστη από τις ελλείψεις αυτές, η οποία τελεί σε λογική ακολουθία με το ποσό της αποζημίωσης που ζητεί.

3) Εάν ο εργοδότης κρατήσει το έργο με τις ελλείψεις του, δικαιούται, αντί για την αποζημίωση λόγω δαπανών που απαιτούνται, για να αρθούν οι ελλείψεις του έργου και να καταστεί τούτο προσήκον, να ζητήσει την επανεκτέλεση του έργου (ΑΠ 1273/2017ΑΠ 358/2014, ΑΠ 113/2014, ΑΠ 2167/2013, ΑΠ 2166/2013).

(Βλ. σχετικές αναρτήσεις, Καταγγελία εργολαβικής σύμβασης, Υπαναχώρηση εργολαβικής σύμβασης).