Κατά το άρθρο 496 ΑΚ δωρεά είναι η παροχή σε κάποιον ενός περιουσιακού αντικειμένου, που γίνεται χωρίς αντάλλαγμα, κατά την συμφωνία των μερών. Για την σύσταση της δωρεάς απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, αν δε η δωρεά αφορά κινητό πράγμα, για την οποία δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, αυτή ισχυροποιείται αν δωρητής παραδώσει το πράγμα στο δωρεοδόχο.

Α. Δωρεά μπορεί να συσταθεί, πέραν των άλλων, και υπό τρόπο. Τρόπος, κατά την έννοια του άρθρου 503 ΑΚ, είναι ο όρος υπό τον οποίο παρέχεται η δωρεά, με τον οποίο ο δωρητής επιβάλλει στο δωρεοδόχο υποχρέωση προς παροχή (πράξη ή παράλειψη). Ο τρόπος δεν είναι απαραίτητο να έχει περιουσιακή αξία, πρέπει όμως να μην αντιτίθεται προς το νόμο, ή τα χρηστά ήθη (ΑΠ 1914/2017). Ο τρόπος μπορεί να συνίσταται σε παροχή φροντίδων, περιποιήσεων και βοήθειας στον δωρητή από τον δωρεοδόχο, στην υποχρέωση του δωρεοδόχου για διατροφή και περιποίηση του δωρητή και γενικά συμπαράστασης του δωρεοδόχου προς τον δωρητή (ΑΠ 1327/2004, ΑΠ 291/2018).

Β. Από τις διατάξεις των άρθρων 503 παρ. 1, 507 και 510 ΑΚ  προκύπτει ότι ο δωρητής, αν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του που πηγάζει από την δωρεά, έχει το δικαίωμα, αφ ενός να απαιτήσει από τον δωρεοδόχο την εκτέλεση του τρόπου, αφ ετέρου, σε περίπτωση υπαίτιας παράλειψης εκτέλεσης του τρόπου, να ανακαλέσει την δωρεά, με σχετική προς τον δωρεοδόχο άτυπη δήλωσή του, εντός προθεσμίας ενός έτους, αφ ότου πληροφορήθηκε τον λόγο της ανάκλησης. Η προθεσμία του ενός έτους δεν αρχίζει, εν όσω εξακολουθεί η παράβαση από τον δωρεοδόχο της υποχρέωσης του (AΠ 327/2008, ΑΠ 1043/2000, ΑΠ 291/2018).

Γ. Η αθέτηση από τον δωρεοδόχο του τρόπου μπορεί να γίνει με πράξη, ή με παράλειψη. Με πράξη μπορεί να γίνει, όταν ο τρόπος συνίσταται σε υποχρέωση του δωρεοδόχου να μην πράξει αυτό το οποίο έπραξε, ενώ με παράλειψη, όταν η υπό του τρόπου υποχρέωση του δωρεοδόχου συνίσταται σε πράξη, την οποία αυτός παραλείπει να πράξει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εάν έχει συμφωνηθεί προθεσμία για την εκπλήρωση του τρόπου, ο δωρεοδόχος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν εκπλήρωσε τον τρόπο, εάν αφήσει και παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, ενώ, εάν δεν έχει συμφωνηθεί τέτοια προθεσμία, πρέπει, για να θεωρηθεί ότι ο δωρεοδόχος δεν εκπλήρωσε τον τρόπο, να καταστεί προς τούτο υπερήμερος με όχληση του δωρητή και, εάν μετά την όχληση περάσει εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς να εκτελεσθεί ο τρόπος, τότε θεωρείται οριστικά πια, ότι αυτός δεν εκτελέσθηκε, ή ακόμη και χωρίς όχληση, όταν είναι άσκοπη, λόγω της σαφώς αρνητικής στάσης του δωρεοδόχου, όπως στην περίπτωση που γενικότερα δείχνει πλήρη αδιαφορία για την εκπλήρωση του τρόπου.

Δ. Ο αιτών την ανάκληση αποδεικνύει την υπερημερία του δωρεοδόχου ως προς την εκτέλεση του τρόπου και συγκεκριμένα, είτε ότι παρήλθε άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, είτε ότι παρά την όχληση ο δωρεοδόχος δεν εκτέλεσε τον τρόπο. Στον δωρεοδόχο απόκειται να αποδείξει προς απαλλαγή του, ή ότι εξεπλήρωσε τον τρόπο, ή ότι η μη εκπλήρωση του οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν υπέχει ευθύνη, ότι δεν υφίσταται, δηλαδή, υπαιτιότητα του για αυτό (ΑΠ 1847/2011).