Σύμφωνα με το άρθρο 1018 ΑΚ, αν απαιτείται για την επισκευή, ή την ανακαίνιση, κτιρίου, η είσοδος και η κυκλοφορία του προσωπικού στο γειτονικό ακίνητο, ή η παροδική τοποθέτηση σε αυτό εγκαταστάσεων ή οικοδομικού υλικού, ο κύριος του γειτονικού ακινήτου έχει την υποχρέωση, εφ όσον δεν παρακωλύεται σοβαρά η χρήση του, να ανεχθεί αυτές τις ενέργειες έναντι αποζημίωσης, ή παροχής ασφάλειας για την τυχόν ζημία.

Α. Η διάταξη, καίτοι αναφέρεται στην επισκευή, ή ανακαίνιση, υπάρχοντος κτιρίου, εφαρμόζεται, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και στην περίπτωση της ανεγειρομένης νέας οικοδομής, όταν δεν είναι δυνατή με άλλο τρόπο η εκτέλεση των αναγκαίων για την ανέγερσή της εργασιών (ΑΠ 966/1995).

Β. Σε περίπτωση που ο κύριος του γειτονικού ακινήτου αρνείται να ανεχθεί τις επισκευές, μπορεί ο κύριος του υπό επισκευή, ή ανακαίνιση, ακινήτου να ασκήσει σε βάρος του σχετική αγωγή στο κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, με αίτημα την ανοχή των προαναφερόμενων ενεργειών, έχοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να ασκήσει και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λήψη αυτών (ΕιρΘεσ 2403/2013).