Σύμφωνα με το άρθρο 1010 ΑΚ, αν ο κύριος ακινήτου που ανεγείρει σε αυτό οικοδομή την επεκτείνει με καλή πίστη στο γειτονικό γήπεδο, ο δε κύριος αυτού πριν κατά μεγάλο μέρος αποπερατωθεί η οικοδομή δεν διαμαρτυρήθηκε, το δικαστήριο μπορεί κατά την εύλογη κρίση του να επιδικάσει την κυριότητα του γηπέδου που καταλήφθηκε στον κύριο του οικοδομηθέντος ακινήτου με καταβολή της αξίας του που είχε κατά το χρόνο της καταλήψεως καθώς και κάθε άλλη ζημιά και ιδίως από τη μείωση της αξίας του απομένοντος.

Β. Από την διάταξη αυτή προκύπτει, ότι η επέκταση της οικοδομής που ανεγείρει ο κύριος του ακινήτου πρέπει να γίνεται σε γειτονικό γήπεδο, δηλαδή σε τμήμα εδάφους, οπότε και μόνον, αν συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις του νόμου, μπορεί να επιδικασθεί το καταληφθέν στον κύριο του οικοδομηθέντος ακινήτου.

Γ. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται, αν η επέκταση της οικοδομής γίνεται σε τμήμα κτίσματος, όπως είναι το δώμα γειτονικής οικοδομής. Η περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται, ούτε από τη διάταξη του άρθρου 1011 ΑΚ, κατά την οποία, η διάταξη του άρθρου 1010 εφαρμόζεται ανάλογα και όταν από την επέκταση της οικοδομής στο γειτονικό γήπεδο και την επιδίκαση βλάπτονται άλλοι που έχουν εμπράγματο δικαίωμα πάνω σ' αυτό, γιατί προϋπόθεση εφαρμογής του άρθρου αυτού, με το οποίο σκοπείται η προστασία των τρίτων που έχουν άλλα εμπράγματα δικαιώματα επί του καταληφθέντος, είναι η ιδιότητα αυτού ως γηπέδου, κατά την έννοια του άρθρου 1010 ΑΚ (ΑΠ 1370/1989)