Α. Με το άρθρο 30 παρ. 4 ν. 3175/2003 προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 2 ΠΔ 420/1987, σύμφωνα με το οποίο, «για την προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου σε κτίρια των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του, καθώς και για όσα κτίρια ανεγέρθησαν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας οριζόντιες ιδιοκτησίες οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών, σχετικά με την αλλαγή καυσίμου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με υγρά καύσιμα και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού αριθμού και μιας πλέον των ψήφων των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής. Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνεται κάθε άλλη σχετική απόφαση για την υλοποίηση και ρύθμιση των παραπάνω αποφάσεων, όπως ενδεικτικά για την τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφισταμένων εγκαταστάσεων θέρμανσης, για την αλλαγή του εξοπλισμού, για επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου, την όδευση σωληνώσεων και αγωγών, την τοποθέτηση καπναγωγών και καπνοδόχων και εν γένει για κάθε απαραίτητη μεταρρύθμιση, μεταβολή ή επέμβαση στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, λαμβανομένων υπόψιν και των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 2364/1995. Με την ίδια ως άνω πλειοψηφία δύναται να λαμβάνεται απόφαση για τη μόνιμη αποσύνδεση με το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με χρήση υγρών καυσίμων και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής».

Β. Από την παραπάνω διάταξη συνάγεται ότι με πλειοψηφία 501/1000 ψήφων της πολυκατοικίας, μπορεί να αποφασισθούν

α) η αλλαγή του καυσίμου της πολυκατοικίας από υγρό καύσιμο σε φυσικό αέριο, με την σύνδεση της υπάρχουσας εγκατάστασης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου,

β) η εγκατάσταση φυσικού αερίου μόνο σε χωριστές ιδιοκτησίες εκείνων που το επιθυμούν, χωρίς να αλλάξει το καύσιμο της κεντρικής θέρμανσης ( ΕφΑθ 5975/2010)