ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ….

ΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΔΟΥ

Του ………….

ΚΑΤΑ

  1. ………….
  2. …………..

Δυνάμει του με αριθμό …  αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου … νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου   σε τόμο … και αριθμό … αγόρασα από τον ….  ένα ακίνητο κείμενο στη θέση …  της περιφέρειας του δήμου …. εκτάσεως κατά μεν τον τίτλο κτήσης του      τετραγωνικά μέτρα …. κατά δε νεώτερη  καταμέτρηση … τετραγωνικά μέτρα, εμφαινόμενο υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ….….στο από …. τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού …. το οποίο συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ σε πλευρά ….με … ΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά …με … ΝΟΤΙΑ σε πλευρά …με ……ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά…… με ιδιοκτησία εναγομένων.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στον δικαιοπάροχό μου με αγορά δυνάμει του με αριθμό συμβολαίου του συμβολαιογράφου ….νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …σε τόμο…και αριθμό…

Το ακίνητο όμως είναι περίκλειστο, αφού δεν έχει πρόσβαση σε δημοτική οδό,  καθώς παρεμβάλλεται μεταξύ των ….. Το ακίνητο των εναγομένων κείται ανατολικά της ιδιοκτησίας μου και πρόκειται για ένα ακάλυπτο χώρο   επιφανείας  …. τετραγωνικών μέτρων σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης του, άρτιο και οικοδομήσιμο, κείμενο στην θέση το οποίο κατά τον τίτλο κτήσης του συνορεύσει Νότια σε πλευρά …μέτρων με …Βόρεια σε πλευρά μέτρων….με ιδιοκτησία … Ανατολικά  σε πλευρά μέτρων…με ιδιοκτησία … και Δυτικά σε πλευρά μέτρων ….. με δημοτική οδό πλάτους …μέτρων.

Το παραπάνω ακίνητο οι εναγόμενοι το απέκτησαν κατά ποσοστό 1/2 ο καθένας με αγορά, από τον …δυνάμει του με αριθμό … συμβολαίου του συμβολαιογράφου ……., νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ….σε τόμο και αριθμό….

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1012 ΑΚ όταν ένα ακίνητο στερείται την αναγκαία δίοδο προς το δρόμο έχει δικαίωμα ο κύριός του να απαιτήσει δίοδο από τους γείτονες έναντι εύλογης αποζημίωσης.

Το ακίνητό μου δεν κατέστη περίκλειστο από δική μου υπαιτιότητα.

Για την κανονική και σύμφωνη προς τον προορισμό του εκμετάλλευση πρέπει  να παρασχεθεί  δίοδος για την προσπέλασή μου από την δημοτική  …. από και προς την ιδιοκτησία μου, με ανάλογη προσφερόμενη αποζημίωση.

Επειδή πρέπει να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μου επιτρέψουν την με δική μου δαπάνη διάνοιξη διερχόμενης από το ακίνητό τους διόδο από τα κοινά όρια των ακινήτων μας μέχρι την παραπάνω οδό .

Επειδή η αιτούμενη δίοδος προκρίνεται ως η προσήκουσα και δεν επιφέρει  ζημία στους εναγομένους.

Επειδή για την παραπάνω παροχή διόδου προσφέρομαι να καταβάλω στους εναγομένους αποζημίωση με βάση την αγοραία αξία των ακινήτων της περιοχής, που δεν υπερβαίνει τα …. ανά τετραγωνικό μέτρο και ως εκ τούτου θα πρέπει την προσφερόμενη αποζημίωση να καθορίσει το Δικαστήριό Σας στο ποσό των …  ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά στο ποσό των …

Επειδή θα πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, λόγω του συντρέχοντος εξαιρετικού λόγου της ……

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσους θα προσθέσω κατά τη συζήτηση της παρούσας και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να επιτρέψουν την εκ μέρους μου διάνοιξη διόδου εντός του ακινήτου τους και να μου παραχωρήσουν την προσήκουσα δίοδο για την προσπέλαση στο ακίνητό μου, ήτοι τη δίοδο που …. Να ανέχονται τη χρήση της παραπάνω διόδου από εμένα. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος