ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ….

ΑΓΩΓΗ

…………

ΚΑΤΑ

………

Είμαι κύριος, νομέας και κάτοχος ενός αγροτεμαχίου, έκτασης  …τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Καλάμου Αττικής και στη θέση  …  και συνορεύει γύρω, ανατολικά με αγρό ιδιοκτησίας   … δυτικά με αγρό ιδιοκτησίας … βόρεια με αγροτικό δρόμο και νότια με ακίνητο του εναγομένου.

Του παραπάνω ακινήτου  κατέστην κύριος, νομέας και κάτοχος, ως μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος του θανόντος την ……πατέρα μου ….. με την με αριθμό … συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου ……  η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου … στον τόμο ….. και αριθμό …….,

Μετά την διαδοχή συνέ­χισα την εκμετάλλευση του αγροτεμαχίου με τον ίδιο τρόπο που το νεμόταν ο δικαιοπάροχός μου, δη­λαδή   (περιγραφή)

Εν τούτοις τον μήνα ….του έτους …. οεναγόμενος,  παρ ότι γνώριζε ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα επί του προπεριγραφέντος ακινήτου, εκμεταλλευόμενος απουσία μου,λόγω………κατέλαβε παράνομα το αγροτεμάχιο και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να κατέχει τούτον παράνομα, εκμεταλλευόμενος αυτόν για λογα­ριασμό του.

Επειδή είμαι κύριος, νομέας και κάτοχος του παραπάνω ακινήτου, το οποίο απέκτησα με κληρονομική διαδοχή, άλλως με πρωτότυπο τρόπο,  με τακτική ή/ και με έκτακτη χρησικτησία, δεδομένου ότι ο προκτήτορας και δικαιοπάροχος μου το νεμόταν συνεχώς και αδιάκοπα, με καλή πίστη, νόμιμο τίτλο και διάνοια κυρίου, από το χρόνο κτήσης μέχρι και το θάνατο του, οπότε και τον διαδέχθηκα στη νομή του παραπάνω ακι­νήτου και άσκησα με τα ίδια προσόντα τα απορρέοντα από την παραπάνω δια­δοχή δικαιώματα μου.

Επειδή ο εναγόμενος το κατέλαβε εξ ολοκλήρου πρέπει με απόφαση σας να αναγνωρισθεί ότι είμαι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος και συγχρόνως να διαταχθεί η αποβολή του αντιδίκου από αυτό και η απόδοση του σ' εμένα.

Επειδή, εν όψει άρνησης του εναγομένου, έχω δικαίωμα κατ' άρθρο 1094 επ. Α.Κ. να ζητήσω δικαστικώς, με απόφαση αυτού του δικα­στηρίου, η οποία πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, λόγω της προφα­νούς ζημίας που θα υποστώ από την καθυστέρηση, που συνεπάγεται η έκδοση τελεσίδικης απόφασης ως μέσου αναγκαστικής εκτέλεσης, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου αποδώσει τη νομή του επιδίκου ακινήτου και, σε περίπτωση άρνησης του, να διαταχθεί η βιαία αποβολή του από αυτό.

Επειδή η αξία του ακινήτου ανέρχεται σε …… ευρώ.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και πρέπει να γίνει δεκτή.

ΓIΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και όσους θέλω προσθέσει νόμιμα και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να αναγνωρισθώ κύριος, νομέας και κάτοχος του ακινήτου που περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου αποδώσει το παραπάνω ακίνητο και, σε άρνησή του, να διαταχθεί η βιαία αποβολή του και η εγκατάστασή μου σε αυτό. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, κατά την παραπάνω διάταξη της. Να απαγορευτεί στον αντίδικο κάθε μελλοντική διατάραξη της κυριότη­τας, νομής και κατοχής μου επί του επιδίκου ακινήτου, με την απειλή χρηματικής ποινής …. ευρώ και προσωπικής κράτησης για κάθε διατάραξη και Να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα….

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ