ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ …..

ΑΓΩΓΗ

……….

ΚΑΤΑ

…………….

Είμαι κύριος, νομέας και κάτοχος ενός αγροτεμαχίου, έκτασης  …τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Καλάμου Αττικής και στη θέση  …  και συνορεύει γύρω, ανατολικά με αγρό ιδιοκτησίας   … δυτικά με αγρό ιδιοκτησίας … βόρεια με αγροτικό δρόμο και νότια με ακίνητο του εναγομένου.

Του παραπάνω ακινήτου  κατέστην κύριος, νομέας και κάτοχος, ως μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος του θανόντος την ……πατέρα μου ….. με την με αριθμό … συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου …… , η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου … στον τόμο ….. και αριθμό …….,

Από τον Οκτώβριο του έτους …. ο αντίδικος  (περιγραφή πράξεων)

Επειδή με τις παραπάνω πράξεις του εναγομένου διαταράσσεται η κυριότητά μου και προσβάλλεται η ανεπίληπτη νομή μου επί του ακινήτου μου, ο εναγόμενος πρέπει να υποχρεωθεί να παύσει τη διατάραξη της κυριότητάς μου επί του ακινήτου μου, πράττοντας….

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και πρέπει να γίνει δεκτή

ΓIΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους θέλω προσθέσει κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να αναγνωρισθώ κύριος, νομέας και κάτοχος του ακινήτου που περιγρά­φεται στο ιστορικό της παρούσης. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να παύσει κάθε διατάραξη της κυριότητας μου επί του προπεριγραφέντος ακινήτου μου και συγκεκριμένα να …… άλλως να επιτραπεί σε μένα να το πράξω με έξοδά του. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να απαγορευτεί στον αντίδικο κάθε μελλοντική διατάραξη της κυριότητας, νομής και κατοχής μου επί του επιδίκου ακινήτου, με την απειλή χρηματικής ποινής …   και προσωπικής κράτησης για κάθε διατάραξη και Να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη

Αθήνα….

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ