Κατά το άρθρο 983 ΑΚ η νομή ακινήτου μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του νομέα.

Προϋποθέσεις την  μεταβίβαση είναι η κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου νομή του ακινήτου εκ μέρους αυτού και η, κατά τον ίδιο χρόνο στο πρόσωπο του διαδόχου στη νομή, ύπαρξη της ιδιότητας του αληθούς κληρονόμου, είτε εκ διαθήκης, είτε εξ αδιαθέτου.

Η μεταβίβαση της νομής επέρχεται, είτε καλής πίστης, είτε κακής πίστης νομέας, ήταν ο κληρονομούμενος.

Για να μεταβιβαστεί η νομή στον κληρονόμο δεν είναι ανάγκη, να έχει μεταγραφεί η αποδοχή της κληρονομίας. Εκείνος που απέκτησε τη νομή του πράγματος  με καθολική ή ειδική διαδοχή, μπορεί να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του (ΑΠ 1417/2009).