Α. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τον ν. 3850/2010 (Κώδικας Νόμων) ο εργοδότης μετά το ατύχημα οφείλει να αναγγέλλει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, στην  πλησιέστερη αστυνομική αρχή και στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, το εργατικό ατύχημα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Υποκατάστημα του ΙΚΑ κοντά στον τόπο του ατυχήματος μπορεί να δηλωθεί στην οικεία αστυνομική αρχή, η οποία στην συνέχεια θα διαβιβάζει την δήλωση στο πλησιέστερο Υποκατάστημα. Νομότυπη θεωρείται η αναγγελία του ατυχήματος σε Ελληνικό Προξενείο, προκειμένου για ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα στο Εξωτερικό.

Β. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ατύχημα υποχρεούνται να το αναγγείλουν.

α) Ο παθών εργαζόμενος. Σε περίπτωση αδυναμίας ή θανάτου του, τα οικεία του πρόσωπα.

β) Ο γιατρός εργασίας και κάθε υπάλληλος του ΙΚΑ μέσα σε 24 ώρες από τότε που έμαθαν το ατύχημα  

γ) Οποιοσδήποτε τρίτος έλαβε γνώση αυτού, από την γνώση.

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Ο εργοδότης, σύμφωνα με τον ν. 3850/2010 (Κώδικας Νόμων), εφ όσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία, που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος. Τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. δ) Τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.

Δ. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όταν διενεργείται έλεγχος, ή αυτοψία, επί εργατικού ατυχήματος σε οικοδομή ή σε τεχνικό έργο και διαπιστώνονται παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας με άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων, επιβάλλεται η διακοπή των εργασιών.

Ε. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Επιπλέον κατά την κρίση των Επιθεωρητών της Επιθεώρησης Εργασίας, μπορεί να γίνει εισήγηση επιβολής και προστίμου. Σε μεταγενέστερο έλεγχο στον ίδιο εργοδότη στον οποίο έχει επιβληθεί διακοπή εργασιών, ή πρόστιμο στο παρελθόν, σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής παράβασης, επιβάλλεται λόγω της αμεσότητας μεν του κινδύνου για την ασφάλεια των εργαζομένων, διακοπή εργασιών αλλά σωρευτικά και πρόστιμο. Τα παραπάνω επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή ποινικών κυρώσεων (Υπ. Εργ. ΚΑΙ Κοιν. Ασφ. οικ. 10193/22.03.2011).