α) Εργολάβος θεωρείται το πρόσωπο, που συμβάλλεται με μίσθωση έργου με τον κύριο του έργου, ή τον ανάδοχο, ή την κοινοπραξία και αναλαμβάνει την εκτέλεση όλου του έργου, ή τμήματός τoυ, ανεξάρτητα από την ιδιότητα με την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό.

β) Υπεργολάβος θεωρείται το πρόσωπο, που συμβάλλεται με μίσθωση έργου με τον εργολάβο, ή και με άλλον υπεργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση τμήματος του έργου.  

γ) Σύμφωνα με τα άρθρα 681, 688-691, 698 και 922 ΑΚ, ο εργολάβος και ο υπεργολάβος, δεν θεωρούνται, καταρχήν, προστηθέντες του κυρίου του έργου και επομένως ως εργοδότες του εργαζομένου που υπέστη ατύχημα ευθύνονται σε αποζημίωση μόνοι αυτοί και όχι και ο κύριος του έργου.

δ) Κατά το άρθρο 922 ΑΚ πρόστηση έχουμε όταν ένα πρόσωπο (ο προστήσας) χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες άλλου προσώπου (ο προστηθείς) με σκοπό την διεκπεραίωση υπόθεσής του και γενικότερα στην εξυπηρέτηση των επαγγελματικών, οικονομικών ή άλλων συμφερόντων του.

Για να υπάρχει πρόστηση, αρκεί να υπάρχει εξάρτηση, έστω και χαλαρή, ανάμεσα στον προστήσαντα και στον προστηθέντα, ώστε ο πρώτος να μπορεί να δίνει στον δεύτερο εντολές, ή οδηγίες, και να τον ελέγχει, ή επιβλέπει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, που του ανέθεσε.

ε) Στην περίπτωση αυτή σε αποζημίωση του παθόντα εργαζόμενου ευθύνονται, τόσο ο προστήσας, όσο και ο προστηθείς. Ο προστήσας για κάθε πράξη του προστηθέντος και ο προστηθείς, γιατί ο εργαζόμενος υπέστη βλάβη κατά την εκτέλεση των εντολών του (ΑΠ 1198/2009 ΑΠ 1570/2006).

Ο προστήσας δεν ευθύνεται για την ζημία που προξένησε ο προστηθείς, μόνο όταν η ζημία προξενήθηκε από τον προστηθέντα κατά κατάχρηση της ανατεθείσας εργασίας, που συμβαίνει όταν  η ζημία τελέσθηκε, εντός μεν των ορίων των καθηκόντων που ανέθεσε στον προστηθέντα, ή επ ευκαιρία, ή εξ αφορμής της εργασίας, αλλά κατά παράβαση των εντολών και οδηγιών του, ή καθ υπέρβαση των καθηκόντων του (ΑΠ 957/2003, ΕφΑθ 6694/2008, ΕφΑθ 155/2011).

στ) Κατά συνέπεια, επειδή ο εργολάβος δεν θεωρείται κατ αρχήν προστηθείς του κυρίου του έργου, ο κύριος του έργου δεν ευθύνεται σε αποζημίωση του παθόντος εργατικό ατύχημα. Έναντι του ευθύνεται ο  εργολάβος, ή κατά περίπτωση ο υπεργολάβος, ή και οι δύο μαζί σε ολόκληρον κατά την περίπτωση.  

ζ) Όταν όμως ο κύριος του έργου επιφύλαξε για τον εαυτό του, ρητώς ή σιωπηρώς, την διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου και μάλιστα το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, ο τελευταίος θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση πρόστησης προς τον κύριο του έργου, τότε ο κύριος του έργου ευθύνεται σε ολόκληρο με τον εργολάβο προς αποζημίωση του παθόντα εργαζομένου (ΑΠ 182/2015, ΑΠ 876/2014, ΑΠ 934/2013, ΑΠ 1168/2007, ΑΠ 1158/2012, ΑΠ 1210/2006).