Οι υπόχρεοι σε αποζημίωση του εργαζομένου, που υπέστη εργατικό ατύχημα είναι.   

1. Στην Ατομική επιχείρηση: Ο επιχειρηματίας.

2. Στην Ομόρρυθμη εταιρεία: Το νομικό πρόσωπο και Τα μέλη.

3. Στην Ετερόρρυθμη εταιρεία: Το νομικό πρόσωπο και Τα ομόρρυθμα μέλη.

4. Στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): Το νομικό πρόσωπο.

5. Στην Αφανή εταιρεία: Ο εμφανής εταίρος.

6. Στην Ανώνυμο Εταιρεία (ΑΕ): Το νομικό πρόσωπο.

7. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου θεωρείται αυτός που κατ εντολή του και για λογαριασμό του εκτελείται ένα έργο.

Αν με την εργολαβική σύμβαση διεφύλαξε για τον εαυτό του την διεύθυνση και επίβλεψη εκτέλεσης του έργου, με παροχή δεσμευτικών για τον εργολάβο εντολών και οδηγιών, ευθύνεται ως εργοδότης. Αν με την εργολαβική σύμβαση, δεν κράτησε για τον εαυτό του το δικαίωμα παροχής οδηγιών και εντολών, ναι μεν εκ του νόμου θεωρείται εργοδότης, πλην όμως δεν ευθύνεται σε αποζημίωση για εργατικό ατύχημα (άρθρο 922 ΑΚ, ΑΠ 883/2009, ΑΠ 127/2011).

8. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ανάδοχος του έργου θεωρείται κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο οποίο έχει ανατεθεί η μελέτη, η εκτέλεση, ή η επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου για λογαριασμό του κυρίου του έργου (Π.Δ. 305/96).

Αν ο ανάδοχος διεφύλαξε για τον εαυτό του την διεύθυνση και επίβλεψη εκτέλεσης του έργου, με παροχή δεσμευτικών εντολών και οδηγιών προς τον εργολάβο κατά την εκτέλεσή του, με συνέπεια την δημιουργία σχέσης πρόστησης, κατά την έννοια του άρθρου 922 ΑΚ, ευθύνεται και αυτός μαζί με τον εργολάβο σε αποζημίωση για εργατικό ατύχημα (ΑΠ 218/2011). Αν δεν διεφύλαξε για τον εαυτό του την διεύθυνση και επίβλεψη εκτέλεσης του έργου δεν υπέχει ευθύνη σε αποζημίωση για εργατικό ατύχημα. Η με μεταγενέστερη σύμβαση μετάθεση ευθυνών δεν είναι επιτρεπτή, ο δε ορισμός υπεύθυνου τεχνικού διευθυντή, επόπτη έργου, επιβλέποντος μηχανικού, εργοταξιάρχη, κλπ δεν αναιρούν την ευθύνη του αναδόχου, εάν η μετάθεση ευθυνών γίνει μετά την τέλεση του ατυχήματος (ΑΠ  2209/ 2009).

9. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 741 Α. Κ., 20 ΕμπΝ και 2 του Β. Δ. της 2/14-5-1835 "Περί της αρμοδιότητας των Εμποροδικείων", συνάγεται ότι η «Κοινοπραξία Έργου» μπορεί να αναλαμβάνει ως «ανάδοχος του έργου» την εκτέλεση έργου με τα ονόματα όλων των μελών της, ή με ιδιαίτερη επωνυμία.

Εάν υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες από το άρθρο 42 ΕμπΝ για τις ομόρρυθμες εταιρείες διατυπώσεις δημοσιότητας, την ευθύνη φέρουν ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής και γίνεται δεκτό νομολογιακά και οι συμμετέχουσες εταιρείες. Εάν δεν υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες από το άρθρο 42 ΕμπΝ για τις ομόρρυθμες εταιρείες διατυπώσεις δημοσιότητας, λειτουργεί ως ομόρρυθμη εταιρία «εν τοις πράγμασι» με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από το γεγονός αυτό, δηλαδή εφαρμόζεται το δίκαιο της ομόρρυθμης εταιρίας ως την ευθύνη των εταίρων, ισχύει δηλαδή η απεριόριστη και σε ολόκληρον ευθύνη των εταίρων  (ΑΠ 36/2011).

10. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

Εργολάβος θεωρείται το πρόσωπο, που συμβάλλεται με μίσθωση έργου με τον κύριο του έργου, ή τον ανάδοχο, ή την κοινοπραξία και αναλαμβάνει την εκτέλεση όλου του έργου, ή τμήματός τoυ, ανεξάρτητα από την ιδιότητα με την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό.  Υπεργολάβος θεωρείται το πρόσωπο, που συμβάλλεται με μίσθωση έργου με τον εργολάβο, ή και με άλλον υπεργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση τμήματος του έργου.  

11. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Yποχρέωση εκ του νόμου προς αποζημίωση του παθόντα εργαζομένου έχουν, ακόμη και αν δεν είναι «εργοδότες» του παθόντος.

α. Ο ανάδοχος  του έργου.

β. Η κοινοπραξία έργου.

γ. Ο Εργοταξιάρχης.

δ. Ο Συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου.  

ε. Ο Επιβλέπων μηχανικός.

στ. Ο Τεχνικός ασφάλειας.

ζ. Ο Γιατρός εργασίας.

ΕΝΟΧΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ

Όλα τα παραπάνω εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αποζημίωση του παθόντα εργαζομένου, είτε ευθύνονται ως «εργοδότες», είτε λόγω «μη τήρησης των μέτρων ασφάλειας των εργαζομένων», ευθύνονται έναντι του εργαζομένου σε ολόκληρο, δηλαδή ο καθένας ατομικά με την περιουσία του.    

Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να στραφεί εναντίον όποιου θέλει, κατά ενός, ή περισσοτέρων.

Ο εργοδότης εναντίον του οποίου στράφηκε ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να στραφεί και αυτός εναντίον κάθε άλλου που αυτός θεωρεί υπεύθυνο για το ατύχημα (άρθρα 926 και 927 ΑΚ). 

Το δικαστήριο προσδιορίζει το μέτρο της μεταξύ τους ευθύνης, ανάλογα με τον βαθμό του πταίσματος καθενός. Αν δεν μπορεί να εξακριβωθεί ο βαθμός αυτός, η ζημία κατανέμεται μεταξύ όλων σε ίσα μέρη.