Π∆ 70/90 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες».

Το Π.∆ εφαρμόζεται σε κάθε ναυπηγοεπισκευαστικό έργο. Ναυπηγοεπισκευαστικό έργο θεωρείται κάθε ναυπηγική, ή ναυπηγοεπισκευαστική εργασία ορισμένης χρονικής διάρκειας, όπως νέα κατασκευή, μετασκευή, προσθήκη, επισκευή, συντήρηση, διάλυση, πλοίου.  Το Π.Δ ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και ευθύνες κυρίου του έργου, εργολάβου,  υπεργολάβου, επιβλέποντος μηχανικού, τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας,  όπως και στην χερσαία εργασία.

Σημείωση

Ο εργαζόμενος στις εργασίες αυτές, αν δεν έχει ναυτολογηθεί (δεν έχει δηλαδή σύμβαση ναυτολόγησης) και υποστεί ατύχημα, το ατύχημα δεν είναι ναυτεργατικό, αλλά από παροχή χερσαίας εργασίας (ΑΠ 55/2004, ΕφΑθ 5941/2011). Ο ναυτολογημένος, όμως, ναυτικός, αν εργάζεται σε τέτοιες εργασίες και υποστεί ατύχημα, για αυτόν το ατύχημα είναι από παροχή ναυτικής εργασίας.

ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Τα μέτρα ατομικής προστασίας πρέπει

α. Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους, που πρέπει να προλαμβάνουν.

β.  Να είναι προσαρμοσμένα, ή προσαρμόσιμα σε κάθε εργαζόμενο.

γ. Να ανταποκρίνονται στις εργονομικές απαιτήσεις και τις συνθήκες του χώρου εργασίας.

δ. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα µε άλλα μέσα ατομικής προστασίας, να είναι συμβατά με αυτά και να διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους απέναντι σε κάθε κίνδυνο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι εργαζόμενοι πρέπει

α. να χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής προστασίας.

β. να κάνουν σωστή χρήση.

δ. να φροντίζουν για την καλή κατάστασή τους.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προστασία κεφαλής

Όλοι οι εργαζόμενοι σε πλοία «ανεξάρτητα από το είδος της εργασίας που εκτελούν», πλωτές ή µη δεξαμενές, κλίνες ναυπήγησης, χώρους προκατασκευής τμημάτων σκαφών, ελασματουργεία και συνεργεία σφυρηλάτησης, εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ικριωμάτων, πάνω, κάτω, ή κοντά σε ικριώματα και θέσεις εργασίας σε μεγάλο ύψος, σε εργασίες µε ανυψωτικά μηχανήματα και γερανούς και όσοι εργάζονται σε χώρους που διακινούνται φορτία µε ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος ασφάλειας.

Προστασία οφθαλμών

Όλοι οι απασχολούμενοι σε εργασίες φλογοκοπής, συγκόλλησης, λείανσης και κοπής µε τροχό, διάτρησης και κοπής μετάλλων µε ψαλίδι, χειρισμό καρφωτικών και κρουστικών μηχανών κατεργασίας μετάλλων που παράγουν γρέζια μικρού μήκους, εργασίες µε όξινα και αλκαλικά προϊόντα, απολυμαντικά και διαβρωτικά απορρυπαντικά, εργασίες που υπάρχει πιθανότητα εκτόξευσης μικροϋλικών, πρέπει να φορούν γυαλιά, ή προσωπίδες, ή άλλα κατάλληλα μέσα προστασίας.

Προστασία ποδιών

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν τα κατά περίπτωση κατάλληλα υποδήματα.

Προστασία χεριών-κορμού

Όλοι οι εργαζόμενοι σε εργασίες συγκόλλησης και φλογοκοπής, σε εργασίες σφυρηλάτησης, σε εργασίες µε όξινα και αλκαλικά προϊόντα, απολυμαντικά και διαβρωτικά απορρυπαντικά, σε εργασίες ψηγματοβολής χειριζόμενοι αντικείμενα µε οξείες ακμές, εκτός από την περίπτωση μηχανών που ενδέχεται να αρπάξουν το γάντι, πρέπει να φορούν γάντια από κατάλληλα κατά περίπτωση υλικά και µε το απαιτούμενο μέγεθος και μήκος ανάλογα µε τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης.

Προστασία από πτώσεις

Οι εργαζόμενοι, που δεν μπορούν να προστατευτούν από πτώση µε μέσα συλλογικής προστασίας, πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας. Οι ζώνες ασφαλείας και τα παρελκόμενά τους, όπως σχοινιά, ιμάντες πρόσδεσης και λοιπά εξαρτήματα αγκύρωσης και γενικά οι σύνδεσμοι και τα μεταλλικά μέρη, πρέπει καθένα χωριστά, αλλά και ως σύνολο να αντέχουν χωρίς κίνδυνο αιωρούμενο φορτίο τουλάχιστον 450 κιλά. Οι ζώνες ασφάλειας πρέπει να περιορίζουν το ύψος πτώσης στο 1 µέτρο.  Απαγορεύεται να συνδέεται πάνω από ένας εργαζόμενος µε το ίδιο σύστημα πρόσδεσης. Απαγορεύεται οι εργαζόμενοι, που χρησιμοποιούν ζώνες ασφάλειας να εργάζονται σε απομονωμένους χώρους εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να παρακολουθούνται συνέχεια.

Προστασία της αναπνευστικής οδού

Όταν η προστασία της αναπνευστικής οδού δεν μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά µε σύστημα εξαερισμού, ή άλλα μέσα και υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε σκόνες, καπνούς, ατμούς, ή αέρια, όπως εργασίες σε δεξαμενές ή περιορισμένους χώρους µε πιθανότητα δηλητηρίασης από αέριο, κοπή και συγκόλληση μετάλλων µε τοξικά στοιχεία, εργασίες στην πυρίμαχη επένδυση των λεβήτων, όταν μπορεί να εκλυθεί σκόνη, βαφή µε πιστολέτο χωρίς επαρκή αερισμό, ψηγματοβολή, αποξήλωση μονώσεων αμιάντου, εργασίες σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής ψυκτικού υγρού, πρέπει οι εργαζόμενοι να εφοδιάζονται µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέσα ατομικής προστασίας της αναπνευστικής οδού. Εργαζόμενοι που εισέρχονται, ή απασχολούνται σε δεξαμενές, ή άλλους περιορισμένους χώρους, όπου ενδέχεται να υπάρχει έλλειψη οξυγόνου, πρέπει να εφοδιάζονται µε αναπνευστική συσκευή παροχής της απαιτούμενης κατά περίπτωση ποσότητας αέρα. Ο αέρας που διοχετεύεται στις αναπνευστικές συσκευές, πρέπει να είναι απαλλαγμένος από επικίνδυνους παράγοντες ρύπανσης και από δυσάρεστες οσμές.

Προστασία της ακοής

 Όταν η στάθμη του θορύβου δεν είναι δυνατό να περιοριστεί µε προληπτικά και επανορθωτικά μέτρα πρέπει, Να χρησιμοποιούνται ατομικά ακοοπροστατευτικά μέσα, όταν η ημερήσια ατομική ηχοέκθεση, ή η μέγιστη τιμή της στιγμιαίας µη σταθμισμένης ηχητικής πίεσης υπερβαίνει τα 90 DB, Να τίθενται στην διάθεση των εργαζομένων ατομικά ακοοπροστατευτικά μέσα όταν η ηχοέκθεση είναι ενδεχόμενο να υπερβεί τα 85 DB, Τα ατομικά μέσα προστασίας που χορηγούνται, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε εργαζόμενου και στις συνθήκες εργασίας του και η χρήση τους να µην οδηγήσει σε αύξηση του συνολικού κινδύνου για την υγεία του εργαζομένου από άλλες αιτίες, όπως πρόκληση ατυχημάτων από µη αντίληψη ηχητικών σημάτων κινδύνου.  

Προστασία από πτώσεις στην θάλασσα

Σε εργασίες στις οποίες υπάρχει κίνδυνος πτώσης στη θάλασσα, πρέπει να χρησιμοποιούνται ζώνες ασφάλειας, εφ όσον είναι εφικτό και να διατηρούνται έτοιμα προς χρήση σε κατάλληλες θέσεις μέσα διάσωσης, όπως λέμβοι, σχοινιά, γάντζοι, σωσίβια κλπ.

Προστασία από πτώσεις σε ανοίγματα 

Όλα τα ανοίγματα στα καταστρώματα που εκτελούνται εργασίες, πρέπει να καλύπτονται ασφαλώς κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η περίπτωση τραυματισμού λόγω πτώσης. Τα πέρατα των καταστρωμάτων πρέπει να προφυλάσσονται κατάλληλα,  ή να απαγορεύεται αποτελεσματικά η πρόσβαση προς αυτά, εφ όσον δεν πραγματοποιούνται εργασίες στην περιοχή τους. Όταν άνοιγμα καταστρώματος χρησιμοποιείται ως θύρα εισόδου, ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, πρέπει να σηματοδοτείται κατάλληλα.

Πρόσβαση στο πλοίο

Για την ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων στα πλοία πρέπει να διατίθενται κατάλληλες και ασφαλείς κλίμακες, σύμφωνα µε το Π.∆. 1349/81 «Κανονισμός προλήψεως εργατικών ατυχημάτων σε πλοία»

Πρόληψη πυρκαϊών

Για την πρόληψη πυρκαϊών στους χώρους εργασίας, πρέπει να τηρούνται οι Κανονισμοί πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και κατά περίπτωση οι κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορικής Ναυτιλίας.