Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2/57/ΕΟΚ».

α) Προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο κατά την έννοια του ΠΔ αποκαλείται κάθε εργοτάξιο όπου πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές ή/και πολιτικού μηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο.

β) Για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία ορίζεται ένας, ή περισσότεροι συντονιστές σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου και συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου.

γ) Kατά την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι γενικές αρχές πρόληψης, βάσει των οποίων οι εργοδότες στα πλαίσια των ευθυνών τους λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων, που προβλέπονται στο άρθρο 7 του π.δ. 17/96, το οποίο έχει κωδικοποιηθεί με τον Ν. 3850 /2010.