Σύμφωνα με το Π.Δ. 778/1980 «Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών».

α) Στο άρθρο 3 προβλέπεται ότι κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται ικριώματα, ή φορητές κλίμακες.

β) Στις εξωτερικές εργασίες ύψους άνω των 4 μέτρων από του εδάφους να χρησιμοποιούνται σταθερά ικριώματα. Στις εν λόγω εργασίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και κινητά μεταλλικά ικριώματα, εν είδει πύργων, εφ' όσον όμως το ύψος του δαπέδου εργασίας των δεν υπερβαίνει τα 5 μέτρα.

γ) Στις εξωτερικές (αποκλειομένων των εξωστών) και εσωτερικές εργασίες ύψους κάτω των 3,50 μέτρων δύναται να χρησιμοποιούνται κινητά ικριώματα (καβαλέτα).

δ) Στις εσωτερικές εργασίας άνω των 3,50 μέτρων πρέπει να χρησιμοποιούνται σταθερά ικριώματα.  Στις εργασίες αυτές δύναται να χρησιμοποιούνται και κινητά μεταλλικά ικριώματα εν είδει πύργων, εφ' όσον το ύψος αυτών δεν υπερβαίνει τα 12 μέτρα.

ε) Τα μεταλλικά ικριώματα πρέπει να χρησιμοποιούνται επί σταθερών, ανθεκτικών, επιπέδων και ομαλών δαπέδων. Όταν μετατοπίζονται πρέπει να ωθούνται, ή σύρονται από την βάση των, οι τροχοί των πρέπει να συγκρατούνται ασφαλώς στους ορθοστάτες, και πρέπει να ασφαλίζονται έναντι ανατροπής, ή τυχαίας μετατόπισής των.

στ) Οι φωταγωγοί, φρέατα ανελκυστήρων και εν γένει ανοίγματα επί των δαπέδων, πρέπει να προστατεύονται, είτε περιμετρικώς με ανθεκτικά κιγκλιδώματα ύψους τουλάχιστον 1 μέτρου και θωράκια ύψους 0,15 του μέτρου, είτε με πλήρη κάλυψή των με αμετακίνητο στερεό σανίδωμα πάχους δυόμισι εκατοστών,  που να πιάνεται σε ανθεκτικό πλαίσιο από ξύλινα τακάκια, είτε με την  τοποθέτηση σιδηρού πλέγματος οπλισμού, στερεωμένου εντός της πλάκας κατά την κατασκευήν της.